ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ให้นักเรียนฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันออกพรรษา ปี 2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 14.56 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
2
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 13.20 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 28 กันยายน 2563 13.19 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 13.18 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 28 กันยายน 2563 13.16 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 28 กันยายน 2563 13.13 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.17 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.16 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.15 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O4 : แผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.14 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.13 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.12 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.11 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O8 : Q&A
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.09 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O9 : Social Network
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.08 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.07 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.06 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.05 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.04 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.03 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.02 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.01 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O17 : E-Service
(วันที่ 28 กันยายน 2563 11.01 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.59 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.58 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.55 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.55 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.54 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.54 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.53 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.52 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.52 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.52 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.51 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.50 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.49 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.48 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.43 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.42 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.42 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.41 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.41 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.40 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.39 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.38 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 28 กันยายน 2563 10.38 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 26 กันยายน 2563 16.14 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 16.57 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
51
แจ้งดาวน์โหลดปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 12.48 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา แจ้งประกาศคะแนนผลสอบเข้าศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีก
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 14.28 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 16.33 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
แจ้งประชาสัมพันธ์รวมช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกล( DLTV) ม.1-6 ระหว่างวันท่ี18 พ.ค.- 30 มิ.ย.6
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 10.01 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยารับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระบบออนไลน์
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 13.04 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 เมษายน 2563 17.41 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 12.19 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
ติดตามข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 17.07 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 16.52 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
60
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 16.38 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
61
โรงเรียนหนองหัวช้้างวิทยา นำโดยนายไสว จันทร์อ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมสืบสานทำบุญในวันอาสาฬบูช
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 12.45 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างความสามัคคีปรอง
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 10.08 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
63
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาจัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 10.04 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
64
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 09.59 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
65
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จัดเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 09.55 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
66
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 09.44 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
67
ข้อสอบ o - net ม.3 , ม. 6 (ปี 2561)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.35 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
แจ้งดาวโหลด ปพ.5 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 08.14 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 ธันวาคม 2561 11.11 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
70
แจ้งประกาศโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 21 ธันวาคม 2561 11.17 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ในวันที่ 4 ธ.ค. 61 นำโดย ผอ.ไสว จันทร์อ้วน ผู้อ
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 08.11 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
72
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 13.15 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
73
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ร่วมแข่งขันแอโรบิค งานเปิดตลาดประชารัฐบ้านนาทอง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บ
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 09.55 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
74
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 ของครูนิพัช
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 09.47 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
75
แจ้งดาวน์โหลด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 08.28 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากจังหวัดบึงกาฬ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 07.25 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
77
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ นางขนิษฐา ขันข
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 07.16 น./อ่าน 543)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
78
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จัดแข่งขันจรวดขวดน้ำ เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกา
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 15.18 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
79
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดจำปาศักดิ์ บ้านหนองหัวช้าง
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 12.19 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
80
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยารับการประเมินโรงเรียนอย.น้อย จากสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ผลกาประเมินอยู่ในระดั
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 11.17 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
81
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 ของครูเดือนจ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 11.08 น./อ่าน 466)
ข่าวกิจกรรม
82
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 14.38 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
83
ข้อสอบโอเน็ตปี 2553-2555
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 12.22 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
84
ข้อสอบโอเน็ตปี 2550-2552
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 11.28 น./อ่าน 737)
ข่าวกิจกรรม
85
ข้อสอบโอเน็ตปี 2548-2549
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 11.09 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
86
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาให้ความรู้ อย.น้อย แก่นักเรียนเป็นประจำทุกเช้า
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 16.14 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
87
แจ้งดาวน์โหลด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 09.54 น./อ่าน 441)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
เกียรติบัตรระดับเขตและภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 10.20 น./อ่าน 500)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติและรายงานไปราชการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 06.03 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
แจ้งดาวน์โหลดปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 08.17 น./อ่าน 328)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบ
(วันที่ 28 กันยายน 2560 04.45 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
92
แจ้งปฏิทินวิชาการของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 28 กันยายน 2560 01.29 น./อ่าน 495)
ข่าวประชาสัมพันธ์