ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 11.29 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
มาตรฐานการบริการ-พรบ.-อำนวยความสะดวก
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 04.19 น./อ่าน 109)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.45 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.27 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รวมกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.14 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.48 น./อ่าน 59)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
นิลปัทม์ภัทรเมธี 2561 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.37 น./อ่าน 83)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
โครงการรวมพลัง ก้าวสู่ฝัน (เพชรบัวพิทย์)
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.02 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
เฟสบุคโรงเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2559 14.24 น./อ่าน 2737)
ข่าวกิจกรรม
10
กำหนดการสอบปลายภาค
(วันที่ 22 กันยายน 2559 14.17 น./อ่าน 530)
ข่าวกิจกรรม