ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 18.47 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O43 : การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรม
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.39 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.37 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.35 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.32 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.30 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.28 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.23 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.21 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.18 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.14 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.12 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.10 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 17.04 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 16.58 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 16.52 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 16.50 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 16.40 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 16.35 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 16.30 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 16.27 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 16.24 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 16.14 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 16.02 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.55 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.52 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.49 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O17 : E-Service
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.42 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.34 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.29 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.22 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.19 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 14.54 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O4 แผนพัฒนาการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 14.49 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 14.35 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 14.19 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 14.10 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.22 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 13.25 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 10.03 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.46 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.36 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
ช่องทางติดต่อทาง Social Network
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.33 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.32 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กร
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.26 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.16 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.07 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
25 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 08.52 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้จัดพิธีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คณะครู
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.39 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
51
โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโครงการ EIS ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.28 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
52
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.12 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2557
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 12.37 น./อ่าน 244)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกรับส่งนักเรียน ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 13.53 น./อ่าน 755)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง