ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร (English)
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 19.19 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 19.09 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 19.01 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O29 คู่มือและแนวทางการดำเนินการต่่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 11.57 น./อ่าน 5)
5
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 11.28 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร (English)
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 11.12 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O29 คู่มือและแนวทางการดำเนินการต่่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.59 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.48 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O1 โครงสร้างโรงเรียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.26 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.23 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.18 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.14 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.13 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.10 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.07 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.04 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทัพยากรบุคคล
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.03 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.01 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 20.59 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 20.55 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 20.53 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 20.49 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.51 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.49 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O10 แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.47 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O9 Social Network
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.46 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O8 Q&A
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.44 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.43 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.31 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.29 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.27 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.24 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.21 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O1 โครงสร้างโรงเรียน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.27 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 15.00 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 20.17 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
คลิปวีดีโอ ยุวชนประกันภัย 2562 รางวัลชนะเลิศ จังหวัดหนองบัวลำภู
(วันที่ 10 กันยายน 2562 17.11 น./อ่าน 33)
วีดีทัศน์จาก Youtube
39
MV ช่อสะอาดต้านทุจริต
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 12.39 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
40
พิธีมอบประกาศนียบัตร
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.55 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
41
รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.43 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์