ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านสะอาด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านสะอาดได้รับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการและติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 16.59 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านสะอาดได้รับการนิเทศ ติดตามฯ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามโครงการพัฒนานวัตกรร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 16.50 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
3
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.25 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.25 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.24 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.23 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.21 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.19 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.17 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O8 : Q&A
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.16 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O9 : Social Network
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.14 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.14 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.13 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.13 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.12 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.11 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.11 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.10 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O17 : E-Service
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.09 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.08 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.07 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.07 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.06 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.06 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.05 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.05 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.04 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.04 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.03 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.02 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.02 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.01 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 17.01 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.56 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.55 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.54 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.54 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.53 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.51 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.46 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.44 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
เวรประจำวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2563
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.14 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
45
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ) ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.11 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
46
จดหมายข่าวฉบับที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2563
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.31 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
โครงการฝึกอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.27 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
48
เวรประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 09.17 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
49
เวรประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 09.15 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
50
จดหมายข่าวฉบับที่ 7 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
(วันที่ 05 กันยายน 2563 13.14 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
จดหมายข่าวฉบับที่ 6 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 05 กันยายน 2563 13.13 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
จดหมายข่าวฉบับที่ 5 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 05 กันยายน 2563 13.12 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
จดหมายข่าวฉบับที่ 4 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 05 กันยายน 2563 13.09 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 05 กันยายน 2563 13.08 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
จดหมายข่าวฉบับที่ 2 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
(วันที่ 05 กันยายน 2563 13.04 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
(วันที่ 05 กันยายน 2563 13.00 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 05 กันยายน 2563 12.32 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 05 กันยายน 2563 12.31 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 05 กันยายน 2563 12.30 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 05 กันยายน 2563 12.29 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 05 กันยายน 2563 12.28 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 05 กันยายน 2563 12.26 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และพิ
(วันที่ 02 กันยายน 2563 21.52 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการพัฒนาครูบุคลากรและศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลำน้ำชี
(วันที่ 02 กันยายน 2563 21.35 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
65
เวรประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
(วันที่ 02 กันยายน 2563 20.59 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
66
เวรประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
(วันที่ 02 กันยายน 2563 20.56 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
67
ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2563
(วันที่ 02 กันยายน 2563 20.23 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
(วันที่ 02 กันยายน 2563 20.07 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
69
โครงการชวนเด็กไทยลดการใช้ถุงพลาสติก : โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1
(วันที่ 02 กันยายน 2563 20.02 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
70
O48 : มาตรการการตรวจสอบโดยการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 19.41 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 17.26 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์