ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านไชยสอ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O1_โครงสร้าง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.18 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O2_ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.18 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O3_อำนาจหน้าที่
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.17 น./อ่าน 84)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O4_แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.16 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O5_ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.16 น./อ่าน 136)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O6_กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.15 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O7_ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.10 น./อ่าน 91)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O8_Q&A
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.10 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O9_Social Network
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.09 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O10_แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.08 น./อ่าน 82)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O11_รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.07 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O12_รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.06 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O13_คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.05 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O14_คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.02 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O15_ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.01 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O16_รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.01 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O17_E-Service
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.59 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O18_แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.56 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O19_รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.39 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O20_รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.37 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O21_แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O22_ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.21 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O23_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.20 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O24_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O25_นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.16 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O26_การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.15 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O27_หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.14 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O28_รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.13 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O29_แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.10 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O30_ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.09 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O31_ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.08 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O32_ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.06 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O33_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.03 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O34_เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.02 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O35_การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.01 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O36_การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.59 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O37_การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.58 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O38_การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคค์กร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.57 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O39_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.56 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O40_รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.55 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O41_รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O42_มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.50 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O43_การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.47 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)