ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มอบเงินทุนอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
(วันที่ 10 กันยายน 2563 20.46 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การนิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล DLTVในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (CO
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13.41 น./อ่าน 45)
3
การนิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล DLTVในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13.40 น./อ่าน 33)
4
การนิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล DLTVในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (CO
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13.39 น./อ่าน 36)
5
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล DLTVในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13.35 น./อ่าน 29)
6
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 11.09 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมสำรวจความต้องการ กล่องรับสัญญาณดิจิตอล และโทรทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 11.02 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมสำรวจความต้องการ กล่องรับสัญญาณดิจิตอล และโทรทัศน์
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 10.45 น./อ่าน 32)