ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
School
(วันที่ 24 เมษายน 2563 10.22 น./อ่าน 69)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
โรงเรียนประชารัฐ โนนทันวิทยา
(วันที่ 14 เมษายน 2563 20.23 น./อ่าน 73)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
VTRโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
(วันที่ 14 เมษายน 2563 20.17 น./อ่าน 78)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
นิเทศแบบมีส่วนร่วม
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.38 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
5
สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.35 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
มอบทุนการศึกษา(กองทุนการไฟฟ้าขอนแก่นที่ 2)
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.32 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
7
ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา โรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.27 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
8
อบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.24 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
9
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.22 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.18 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
11
ประชุมพิจารณากลั่นกรองทุนการศึกษา
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.15 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
12
การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.08 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชุมกรรมการสนามสอบ O-NET
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.05 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองโครงการ CCF
(วันที่ 14 เมษายน 2563 15.02 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
15
นิเทศการเตรียมความพร้อมสอบ โอเน็ต
(วันที่ 14 เมษายน 2563 14.59 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
16
วันเด็ก63
(วันที่ 14 เมษายน 2563 14.54 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีมอบกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 เมษายน 2563 14.31 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธียกช่อฟ้าและตักบาตรปีใหม่
(วันที่ 14 เมษายน 2563 14.27 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
19
กีฬา กรีฑา นักเรียน นักเรียนตำบลโนนทัน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 เมษายน 2563 14.22 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
20
Christmas Day
(วันที่ 14 เมษายน 2563 14.18 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
21
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
(วันที่ 14 เมษายน 2563 14.13 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
22
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 เมษายน 2563 14.07 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
23
ตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับชาติ
(วันที่ 14 เมษายน 2563 14.04 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
24
ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 14 เมษายน 2563 13.59 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
25
ทักษะวิชาการ ระดับเขต
(วันที่ 14 เมษายน 2563 13.54 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
26
วันวชิราวุธ
(วันที่ 14 เมษายน 2563 13.47 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
27
ประมวลภาพกีฬาสีภายในโรงเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2562
(วันที่ 14 เมษายน 2563 13.39 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
28
การอบรม Computing Sciecnce ระดับมัธยมศึกษา
(วันที่ 14 เมษายน 2563 13.36 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
29
รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 14 เมษายน 2563 13.33 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
30
การอบรม Computing Sciecnce ระดับประถมศึกษา
(วันที่ 14 เมษายน 2563 13.29 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
31
งานเกษียณ ประจำปี 2562
(วันที่ 14 เมษายน 2563 11.20 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
32
การนิเทศ ติดตาม การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
(วันที่ 14 เมษายน 2563 11.17 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 14 เมษายน 2563 11.13 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
34
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 เมษายน 2563 11.09 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 14 เมษายน 2563 11.04 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
36
SP มาเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.59 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
37
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.56 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.48 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
39
พ่นยากันยุงป้องกันยุงลาย
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.40 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
40
อบรมเรื่องการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกัน
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.36 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.30 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
42
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.23 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมธรรมะสัญจร
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.19 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
44
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.11 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2562
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.07 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
46
เลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 เมษายน 2563 10.03 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 เมษายน 2563 09.58 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
48
นิเทศติดตาม
(วันที่ 14 เมษายน 2563 09.56 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
49
จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน
(วันที่ 14 เมษายน 2563 09.52 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
50
มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
(วันที่ 14 เมษายน 2563 09.47 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
51
การอบรมเชิงวิชาการ
(วันที่ 14 เมษายน 2563 09.43 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
52
สมศ.รอบสี่
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.44 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.29 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.26 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
55
เลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.23 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.17 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
57
นิเทศติดตาม
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.14 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
58
จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.11 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
59
กีฬาสีภายในโรงเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 09.11 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
60
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 09.09 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
61
ต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 09.06 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
62
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 09.02 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
63
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 08.57 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
64
อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 08.54 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
65
งานศิลหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 08.51 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
66
เกษียณ61
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 08.48 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
67
อบรมเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการ" รักษากาย รักษาจิต ชีวิตปลอดภัย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 08.45 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
68
ร้อยรักถักดวงใจ สานสายใยมุทิตา 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 08.39 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
69
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม(Participation
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 08.33 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
70
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 14.25 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
71
อบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 14.21 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 14.19 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
73
ทอดผ้าป่าโรงเรียน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 14.13 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
74
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 14.10 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 14.03 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
76
สโมสรไลออนมามอบทุนการศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 13.56 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
77
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 08.18 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรก
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 18.42 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2561 19.44 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.12 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 10.36 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 10.31 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 10.21 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
84
เยี่ยมบ้านนักเรียน 2561
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 10.15 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
85
วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 9
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 07.08 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
86
โครงการวัยรุ่น วัยใส พัฒนาใจ ปฏิบัติธรรม
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 06.59 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
87
โครงการวัยรุ่น วัยใส พัฒนาใจ ปฏิบัติธรรม
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 06.59 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
88
เยี่ยมบ้านนักเรียน 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 06.52 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
89
พิธีรับมอบเสื้อชมรมเรารักในหลวง
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 06.41 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
90
ปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 06.38 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
91
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 06.33 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 06.25 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
93
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1/2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 06.22 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
94
ตรวจสุขภาพพื้นฐานนักเรียน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 01.45 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 01.35 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 01.31 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
97
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 01.16 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.30 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
99
การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา PLC
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.28 น./อ่าน 446)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.27 น./อ่าน 519)
ข่าวกิจกรรม
101
ป้องกันยุงลาาย
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.26 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.23 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมจากบริษัทเครื่องดื่ม MILO
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.22 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรมจากพี่ๆทีมงาน DTAC
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.21 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
105
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.14 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
106
โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา รับการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ"
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 08.28 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
107
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.59 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
108
วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.56 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
109
พิธีรับ -มอบ อาคารสนามฟุตซอล
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.51 น./อ่าน 556)
ข่าวกิจกรรม
110
ตรวจสุขภาพนักเรียน
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.49 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
111
กองบุญเทิดทูนองค์ราชัน
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.47 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
112
กิจกรรมวันสุนทรภู่2559
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.33 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
113
กิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.28 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
114
“เกียรติยศเราสร้างเองได้ คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ”
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.26 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
115
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2559
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.20 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
116
ประชาสัมพันธ์ “แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด”
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.19 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
117
กิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"(Life Saving)
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.16 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2559
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.11 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมวันอาฬหบูชาแล้ววันเข้าพรรษา
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 10.15 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
120
กิจกรรมวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 10.08 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
121
กิิจกรรมวันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรษา
(วันที่ 30 มิถุนายน 2557 10.43 น./อ่าน 301)
ข่าวประชาสัมพันธ์
122
กิจกรรมวันอาฬหบูชาแล้ววันเข้าพรรษา
(วันที่ 30 มิถุนายน 2557 10.10 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม