ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเชียงคาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.04 น./อ่าน 96)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.02 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.22 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.54 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.45 น./อ่าน 91)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.40 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O13 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.29 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.28 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.23 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.09 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)