ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนปากชมวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.58 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.56 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 13.17 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 13.14 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.30 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.17 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.11 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.08 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.06 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O14 มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.37 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.32 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.25 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.17 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความดปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 15.36 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 15.33 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 15.21 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 16.33 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 16.23 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 16.21 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O10 แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 16.15 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 16.47 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 16.39 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 16.35 น./อ่าน 45)
25
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 16.26 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 12.10 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 10.39 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O38 สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 10.27 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 13.58 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O34 เจตจำนงผู้บริหาร
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.28 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 16.11 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 15.52 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O17 E–Service
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 09.18 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O9 สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 15.30 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O9 Social Network
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 15.28 น./อ่าน 25)
37
O1 โครงสร้างโรงเรียนปากชมวิทยา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.50 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
เรียนเชิญผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมประชุม และรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.13 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
39
เรียนเชิญผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมประชุม และรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.05 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 13.55 น./อ่าน 606)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 15.42 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
42
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 15.38 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 12.33 น./อ่าน 633)
ข่าวกิจกรรม
44
ตารางสอนครู โรงเรียนปากชมวิทยา 1/2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 09.41 น./อ่าน 677)
ข่าวกิจกรรม
45
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2562
(วันที่ 25 เมษายน 2562 13.59 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม