ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 10.35 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ค่าย "SMT อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 10.33 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
3
ประเพณีลอยกระทงปี2562 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาร่วมกับคุ้มบ้านเหนือ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 10.32 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
4
มุจลินท์เกมส์ 2562 กีฬาภายใน วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 10.13 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
5
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 69
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 13.07 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
6
"ความภูมิใจ สู่เส้นชัยแห่งคุณค่า" คุณครู นภาพร อินทร์ตะ คุณครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 12.59 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
7
ชาวด่านซ้ายทั้งอำเภอ"วิ่งเพื่อเธอคนเดียว"
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 12.49 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดเลย
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 12.46 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
9
กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนแกนนำหลักสูตรกล้าคุณธรรม 2562
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.30 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
10
อบรมจริยธรรมสัญจร ปีการศึการ 2562
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.09 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
11
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่
(วันที่ 03 กันยายน 2562 10.15 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มวิทยาศาสตร์
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 17.52 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
กิจกรรม “สัปดาห์การเรียนรู้แบบบูรณาการ” ปีการศึกษา 1/2562
(วันที่ 24 สิงหาคม 2562 18.30 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
15
ประกาศ!! รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 21.26 น./อ่าน 465)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.40 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.40 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.39 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.39 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.38 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.38 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.35 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.35 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.33 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.33 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี : O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
การปฏิบัติงาน O17 : E-Service
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
แผนการดำเนินงาน O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.24 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
การปฏิบัติงาน O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.21 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
การปฏิบัติงาน O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
การปฏิบัติงานO14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
การปฏิบัติงาน O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
แผนการดำเนินงาน O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
แผนการดำเนินงาน O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.18 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล : O9 : Social Network
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.11 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล : O8 : Q&A
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 14.47 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 14.12 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
58
ขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 10.05 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
59
เทศกาลประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2562
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 09.51 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
60
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 09.45 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
61
ประกาศผลครูธุรการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 17.28 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 12.52 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ทำบุญครบรอบ ๖๑ ปีศรีสองรักษ์ ประจำปี 2562
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 12.48 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
64
ค่าย SMT CAMP 2562 รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่15-16 มิถุนายน 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 09.09 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
65
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 11.22 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
66
ประกาศโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโร
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 07.58 น./อ่าน 273)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 11.00 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
68
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักประจำปี 2562
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 10.55 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
69
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 10.51 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
70
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้นระหว่าง(B.T.C.)ระห
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 10.21 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
71
รางวัลระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ ระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดเลย
(วันที่ 26 เมษายน 2562 12.41 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
72
มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 25662
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.44 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
73
คืนสู่เหย้า ชาว ศว. ครั้งที่ 6
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.12 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
74
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา ง30209 การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.03 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
75
หนังสั้น เรื่อง เปลี่ยน change youself
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.53 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
76
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต ๑๙ (ปีการศึกษา2562)
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.48 น./อ่าน 27)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
77
60 ปี ศรีสองรักษ์
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.41 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
78
DLIT EP.1
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.41 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
79
การเปิดเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.10 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.02 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
เดินรณรงค์การเลือกตั้ง
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.01 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
82
#มุจลินท์ช่อที่57
(วันที่ 25 เมษายน 2562 19.08 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
83
วันครบรอบ 60 ปี ศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2561 20.41 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม