ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนภูเรือวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O43 : การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรม
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.52 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.50 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.50 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.50 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.49 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.49 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.49 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.47 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.47 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.45 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.44 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.43 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.41 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.40 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.40 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.39 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.39 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.39 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.37 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.37 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.37 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.36 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.36 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O17 : E-Service
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.34 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.30 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.30 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.29 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.28 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.25 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.24 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.20 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O9 : Social Network
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.16 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O8 : Q&A
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.51 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.47 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.59 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.58 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.56 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.54 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.51 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.55 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูขนิษฐา วงคำโสม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนภูเรือวิทยา
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 05.23 น./อ่าน 74)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
45
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูเดือนเพ็ญ จันทะคุณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนภูเรือวิทยา
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 05.16 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
46
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ ครูสมบูรณ์ คนยั้ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนภูเรือวิทยา
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 05.07 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
47
กำหนดการช่วงเปิดภาคเรียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 05.04 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ประกาศยกเลิกการสลับวันเรียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 05.02 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเรือวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.59 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.58 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
51
คณะครูโรงเรียนภูเรือวิทยา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติถอดบทเรียน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.56 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
52
โรงเรียนภูเรือวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.50 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
53
คณะบุคลากรโรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.24 ที่มาศึกษาดูงานด้านงบประมาณ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.47 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
54
นักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.44 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
55
ชาว ภ.ร.ว.รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมที่บ้านสงเปือย อ.เชียงคานและบ้านสูบ อ.เมืองเลย
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.43 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
56
คณะครู บุคลากรโรงเรียนภูเรือวิทยาเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.39 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
57
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.38 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.36 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
59
ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู มอบรางวัลนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.32 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
60
โรงเรียนภูเรือวิทยา จัดการตรวจนับนักเรียนมีตัวตามนโยบาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.31 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
61
ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 1/2563
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.25 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
62
ยินดีกับคณะครูที่ได้รับวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.21 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
63
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.19 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
64
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มิ.ย. 63 ณ หอประชุมโรงเรียนภูเรือวิท
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.16 น./อ่าน 116)
65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.07 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
โรงเรียนภูเรือวิทยารับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 04.03 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
67
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ ครูณัฐพร แสนประสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูเรื
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.42 น./อ่าน 72)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
68
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูสาคร มูลอามาตย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูเรือวิทย
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.40 น./อ่าน 54)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
69
เพลงใต้ร่มไทร
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.26 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
70
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงเรียนภูเรือวิทยา ประจำปีกา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.21 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.19 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
ประกาศการประมูลร้านค้าโรงอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา​ 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.06 น./อ่าน 362)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.05 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
ประกาศปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.01 น./อ่าน 468)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
กีฬาสีโรงเรียนภูเรือวิทยา ปี2554
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.57 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
76
วีดีทัศน์วันไหว้ครู ปี2557
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.47 น./อ่าน 27)
วีดีทัศน์จาก Youtube
77
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนภูเรือวิทยา ปี2558
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.35 น./อ่าน 38)
วีดีทัศน์จาก Youtube
78
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี62
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.32 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
79
ศึกษาเรียนรู้ที่ประเทศจีน
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.28 น./อ่าน 34)
80
เปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.24 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
81
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.22 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
82
ร่มไทรคืนถิ่น 62
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.16 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม