ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดงกำพี้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มาตรการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.36 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
2
การออกตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.20 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
3
การมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 11.17 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราค
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.23 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
การจัดอบรมโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
6
O 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 18.50 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
O 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 01 กันยายน 2563 18.44 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
O 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 18.38 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
O 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 01 กันยายน 2563 18.29 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
O 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 01 กันยายน 2563 18.21 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
O 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 17.56 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
O 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 01 กันยายน 2563 17.42 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 16.47 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
O 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.41 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.29 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
O 17 E-Service
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.51 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
O 14 มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.32 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
O 13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.26 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.23 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
O 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.14 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
O 10 แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.11 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 13.01 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.32 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.27 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.23 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.58 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.35 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.11 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
O 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.04 น./อ่าน 31)
30
O 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 10.14 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
O 29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 01 กันยายน 2563 09.58 น./อ่าน 27)
32
O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 09.10 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
O 18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
O 19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
O 15 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.56 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.32 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
27 - 28 สิงหาคม 2563 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.51 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
39
18 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 12.33 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
40
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 การประกาศเจตจำนงสุจริต
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 12.19 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
41
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 การเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 12.11 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
42
18 สิงหาคม 2563 กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 12.06 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
43
จดหมายข่าว ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 11.24 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
จดหมายข่าว การประกาศเจตจำนงสุจริต
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 11.10 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
จดหมายข่าว การจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 11.01 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
จดหมายข่าว จัดกิจกรรม PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.44 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
จดหมายข่าววันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.25 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.18 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.05 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 23.03 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 23.01 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
O 26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.59 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
O 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.58 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.49 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.48 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
O 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.45 น./อ่าน 50)
57
O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.42 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.15 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
O 39 แผนปฎิบัติหารป้องกันการทุตจริตประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.12 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
O 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.00 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
O 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 21.29 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 21.02 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 20.50 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O 10 แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 20.39 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
การจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ประจำปีการศึกษา 256
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 12.44 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
66
การตรวจสุขภาพนักเรียน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.43 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
67
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 107)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 11.11 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community และการแยกแบบเปิด Open Approac
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.45 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
70
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.43 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.41 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.39 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.37 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.32 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.30 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.28 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.26 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.25 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.00 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.56 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.54 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.45 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.40 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.36 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.26 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.08 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.04 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.02 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.58 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.55 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)