ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 เมษายน 2563 23.05 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมงานประดิษฐ์/งานฝีมือเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2562 10.47 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมจิตอาสา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
4
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.29 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.27 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.23 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.19 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.15 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.14 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.13 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.12 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.10 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.04 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.03 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.01 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.00 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตรอบ6เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.25 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.22 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.20 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
มาตรการให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.16 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
มาตรการให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.16 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.01 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
มาตรการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
มาตรการการตรวจสอบดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.10 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)