ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 62
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.21 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
2
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.22 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.21 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.21 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.20 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O8 : Q&A
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.18 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O9 : Social Network
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.39 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.39 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.37 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.36 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.35 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.34 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.33 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.32 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.31 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.30 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.29 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.28 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.26 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.25 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.24 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.23 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.22 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.21 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.20 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.19 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.18 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.15 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.14 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.13 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.10 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.07 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.05 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.01 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.33 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.32 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.29 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.28 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.22 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.10 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)