ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ค่ายอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ และจัดทำ Face Shield ป้องกันโรคติดต่ออันตราย (COVID-19)
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.08 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.17 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.48 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
การตรวจเยี่ยมโรงเรียน ของท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.45 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.25 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางไกลผ่านดา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.24 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
7
รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVI
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.21 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
8
การติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางไกลผ่าน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.17 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
9
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจปัญหาและติดตาม การรับชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
10
การสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 11.14 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
11
การรับชมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ผ่านระบบก
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 11.01 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
12
O34 : เจตจำนงสุจริจของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.16 น./อ่าน 114)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562" ระดับประเ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.19 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
14
นักเรียนร่วมกิจกรรมอาสาพระราชทาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.14 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
15
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.52 น./อ่าน 95)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.51 น./อ่าน 115)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.50 น./อ่าน 89)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.49 น./อ่าน 105)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.48 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.47 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O16 : การรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.46 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.46 น./อ่าน 196)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.44 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.43 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.42 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.41 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.40 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.39 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O24 : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.38 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O25 : นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.37 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.36 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.35 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O28 : การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.34 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.33 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.31 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.30 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.29 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.28 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.27 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.26 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.25 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.24 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.22 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.19 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.15 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.13 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.11 น./อ่าน 175)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)