ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562" ระดับประเ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.19 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
2
นักเรียนร่วมกิจกรรมอาสาพระราชทาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.14 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
3
010 แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.52 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.51 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.50 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.49 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
014 มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.48 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.47 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
016 การรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.46 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
017 E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.46 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
018 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.44 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.43 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.42 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.41 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.40 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.39 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
024 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.38 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.37 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.36 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.35 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
028 การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.34 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
029 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.33 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
030 ช่องทางแจ้งเรื่องการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.31 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.30 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.29 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.28 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.27 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.26 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.25 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
037 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.24 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 07.22 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.19 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.15 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.13 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.11 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.10 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.07 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.06 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนนวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.01 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)