ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านผือ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 09.50 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 09.42 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 11.24 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.58 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.55 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.48 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.38 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีโลก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
10
เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันต่อต้ายยาเสพติดโลก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
11
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
13
การประชุม "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.43 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.36 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
15
การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษา
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.33 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.16 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 08.57 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 08.50 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
19
เปิดเทอมวันแรก
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.13 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
20
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
21
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.01 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.00 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.58 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.57 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.55 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.54 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.53 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.51 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.50 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.48 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.47 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.45 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.44 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.43 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.41 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.40 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.38 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.37 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.35 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.34 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.27 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.26 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.25 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.23 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.22 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.21 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.19 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.18 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.17 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.16 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.13 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.12 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.08 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.07 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.05 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.03 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.00 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.58 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.43 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)