ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านผือ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จดหมายข่าว กิจกรรมคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน
(วันที่ 21 เมษายน 2564 19.46 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
2
จดหมายข่าว มอบสื่อการเรียนแก่นักเรียน LD
(วันที่ 21 เมษายน 2564 19.43 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
3
จดหมายข่าว กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ
(วันที่ 21 เมษายน 2564 19.40 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
จดหมายข่าว กิจกรรม zero waste
(วันที่ 21 เมษายน 2564 19.36 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
5
จดหมายข่าว โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
(วันที่ 21 เมษายน 2564 19.31 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
6
จดหมายข่าว กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 21 เมษายน 2564 19.28 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
7
จดหมายข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 4
(วันที่ 17 ตุลาคม 2563 11.00 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
8
จดหมายข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 3
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 15.46 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
9
จดหมายข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 2
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 15.45 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
10
จดหมายข่าวเดือนตุลาคม
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 15.11 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
11
จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2563 ฉบับที่ 1
(วันที่ 17 กันยายน 2563 11.54 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
12
เปิดอาคารห้องสมุดชุมชนโรงเรียนบ้านผือ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.01 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
13
o13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.56 น./อ่าน 33)
14
o37 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.31 น./อ่าน 35)
15
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.27 น./อ่าน 45)
16
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 00.15 น./อ่าน 28)
17
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 22.51 น./อ่าน 36)
18
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 22.28 น./อ่าน 31)
19
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 22.19 น./อ่าน 26)
20
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.42 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
21
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 06 กันยายน 2563 19.32 น./อ่าน 24)
22
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 19.23 น./อ่าน 31)
23
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 05 กันยายน 2563 10.51 น./อ่าน 27)
24
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 04 กันยายน 2563 14.48 น./อ่าน 28)
25
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 14.44 น./อ่าน 25)
26
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 04 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 26)
27
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรีองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติทิชอบ
(วันที่ 04 กันยายน 2563 14.04 น./อ่าน 24)
28
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 13.53 น./อ่าน 18)
29
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 กันยายน 2563 13.44 น./อ่าน 37)
30
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 กันยายน 2563 13.34 น./อ่าน 30)
31
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 กันยายน 2563 13.31 น./อ่าน 21)
32
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 13.23 น./อ่าน 22)
33
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 04 กันยายน 2563 13.13 น./อ่าน 17)
34
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 04 กันยายน 2563 13.03 น./อ่าน 22)
35
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 04 กันยายน 2563 12.36 น./อ่าน 23)
36
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 12.19 น./อ่าน 23)
37
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 04 กันยายน 2563 12.10 น./อ่าน 29)
38
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 12.00 น./อ่าน 29)
39
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 04 กันยายน 2563 11.53 น./อ่าน 37)
40
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 11.41 น./อ่าน 46)
41
o4 แผนยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 04 กันยายน 2563 11.10 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
การอบรมโครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
(วันที่ 23 สิงหาคม 2563 13.34 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
43
นิทรรศการเรื่องระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียนเเละงานอาชีพ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2563 13.32 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
44
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2563 13.27 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
45
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพนพิสัย ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียนปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น
(วันที่ 23 สิงหาคม 2563 13.23 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
46
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
(วันที่ 23 สิงหาคม 2563 13.20 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
47
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.16 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 09.50 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
49
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 09.42 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 11.24 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
51
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.58 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
52
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.55 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
53
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.48 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.38 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีโลก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
57
เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันต่อต้ายยาเสพติดโลก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
58
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
60
การประชุม "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.43 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.36 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
62
การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษา
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.33 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
63
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.16 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 08.57 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
65
โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 08.50 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
66
เปิดเทอมวันแรก
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.13 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
67
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
68
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.01 น./อ่าน 83)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.00 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.58 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.57 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.55 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.54 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.53 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.51 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.50 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.48 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.47 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.45 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.44 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.43 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.41 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.40 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.38 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.37 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.35 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.34 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.27 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.26 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.25 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.23 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.22 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.21 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.19 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.18 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
96
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.17 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
97
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.16 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.13 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
99
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.12 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
100
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.08 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
101
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.07 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
102
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.05 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.03 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
104
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.00 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
105
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.58 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
106
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.43 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)