ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกุดแกลบ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 12.49 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
2
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.00 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมโครงการจิตอาสา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.07 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
4
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.41 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.10 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.09 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.08 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.07 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.03 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.02 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.01 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.01 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.59 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.54 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.53 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.52 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.51 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.50 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.48 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.47 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.46 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.46 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.45 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.44 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.42 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.42 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.40 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.39 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.38 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.37 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.36 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.31 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.29 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.28 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.26 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.24 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.22 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.20 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.16 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.08 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.22 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)