ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านแป้น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.38 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.14 น./อ่าน 98)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.13 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.12 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.11 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.10 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.04 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.02 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.00 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.59 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.58 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.55 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O23 สรุปผลการซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.54 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.52 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.50 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.49 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.47 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O29 แนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.46 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.45 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.43 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.42 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.41 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.40 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.37 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.17 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.15 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.09 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.02 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.01 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.59 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.56 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.54 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
มอบโรงน้ำดื่ม
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.58 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
35
วันแม่แห่งชาติ 2563
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.55 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
36
คณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนภูพานคำ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.42 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
37
คณะศึกษาดูงานเครือข่ายกุดบงและเหล่าโพธิ์ศรี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.28 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
38
ทำบุญวันเข้าพรรษา
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.23 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
39
มาตรการป้องกันโควิด 19
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.16 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
40
ชี้แจงมาตรการป้องกันโควิค 19
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.10 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
41
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 25)
42
โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.04 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
43
มอบรางวัลการแข่งขันปิงปอง
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.59 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
44
ค่ายภาษาไทย
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.51 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
45
"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.27 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
46
สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนบ้านแป้น
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.16 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
47
การเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 13.03 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
48
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 10.53 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
49
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 10.33 น./อ่าน 37)
50
สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนบ้านแป้น
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 10.19 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
51
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 13.41 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
52
ร้านอักษรศึกษาได้มอบผ้าห่มกันหนาว
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 13.21 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
53
การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 13.04 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
54
ต้อนรับตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 11.04 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยใช้รถ Mobile Unit
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 13.22 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
56
ปั่นปันบุญ เพื่อกู้ภัย ดูบั้งไฟพญานาค
(วันที่ 20 ตุลาคม 2562 12.10 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
57
โรงเรียนบ้านแป้นรับการประกวด “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” โรงเรียนที่มีผลเชิงประจักษ์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 22.45 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
58
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 22.14 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
59
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.26 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.25 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.24 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.21 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.20 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.15 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.14 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.13 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.12 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.10 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.09 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.08 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.05 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.04 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.00 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.58 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.57 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.55 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.54 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.51 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.49 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.47 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.45 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.43 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.40 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.38 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.33 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.52 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.47 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.33 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
96
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
97
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.10 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
โครงการค่ายวิชาการ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 18.11 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
99
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 21.50 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
100
งานอนามัย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 16.48 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.30 น./อ่าน 164)
102
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.14 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
103
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 15.34 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม