ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านแป้น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยใช้รถ Mobile Unit
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 13.22 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
ปั่นปันบุญ เพื่อกู้ภัย ดูบั้งไฟพญานาค
(วันที่ 20 ตุลาคม 2562 12.10 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านแป้นรับการประกวด “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” โรงเรียนที่มีผลเชิงประจักษ์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 22.45 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
4
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 22.14 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
5
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.26 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.25 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.24 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.21 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.20 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.15 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.14 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.13 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.12 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.10 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.09 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.08 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.05 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.04 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.00 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.58 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.57 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.55 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.54 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.51 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.49 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.47 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.45 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.43 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.40 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.38 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.33 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.52 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.47 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.33 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.10 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
โครงการค่ายวิชาการ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 18.11 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
45
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 21.50 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
46
งานอนามัย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 16.48 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.14 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
48
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 15.34 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม