ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การสำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟ้า ในโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 15.23 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
2
การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 15.17 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
3
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.15 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.11 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.35 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.45 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 10.04 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 10.02 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 10.01 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 10.00 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.08 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O17 : E-Service
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.33 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.07 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O43 : กำดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.53 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.53 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.52 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.51 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.49 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.48 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 09.25 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 09.20 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.52 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.50 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.32 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.31 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.29 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.28 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.26 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
การนิเทศติดตาม การเลี้ยงไก่ดำภูพาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 10.55 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
30
การนิเทศติดตาม การเลี้ยงไก่ดำภูพาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 10.52 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 14.36 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 14.18 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.10 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.56 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.28 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.35 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
37
การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.26 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.12 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
39
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.31 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม