ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านปัก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์มอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-1
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 10.25 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
2
มอบเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 10.20 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนบ้านปัก
(วันที่ 02 กันยายน 2562 09.15 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
4
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 09.10 น./อ่าน 9)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านปัก
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 08.27 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
7
การนิเทศติดตามแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
8
ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 09.48 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 16.48 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
10
การจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 16.39 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.56 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
15
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.14 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
16
แนะนำโรงเรียนบ้านปัก สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.36 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
17
วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
18
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.37 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.36 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.35 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.34 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.33 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.32 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.31 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.30 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.29 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.28 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.26 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.24 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.23 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.21 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.19 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.18 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.17 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.15 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.14 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.13 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.10 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.08 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.07 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.06 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.04 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.01 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.00 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.59 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.55 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.46 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
ชื่นชม ยินดี
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 11.01 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์