ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคำจำปา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 01 เมษายน 2564 12.40 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
2
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 12.04 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
3
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 11.59 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
4
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test.NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 11.53 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
5
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Tast.RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 11.48 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
6
หนังสั้น เหรียญทองชนะเลิศ (คำหมาน)
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 18.51 น./อ่าน 67)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
เพลงมาร์ช สพป.หนองคาย เขต ๒
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 18.49 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
มาตรการการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนบ้านคำจำปา
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 13.21 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 19.55 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.13 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 19.13 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
12
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.55 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.13 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.12 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.11 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.10 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.10 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.08 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.08 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.04 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.03 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.02 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.01 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.00 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.57 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.54 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.50 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.49 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.48 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.47 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.46 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.44 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.42 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.36 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.55 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.50 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
โรงเรียนบ้านคำจำปา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.604/45 (ส้วม)
(วันที่ 26 มกราคม 2558 16.16 น./อ่าน 174)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
โรงเรียนบ้านคำจำปา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.604/45
(วันที่ 26 มกราคม 2558 16.01 น./อ่าน 164)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
โรงเรียนบ้านคำจำปา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคาร อเนกประ
(วันที่ 25 ธันวาคม 2557 16.54 น./อ่าน 207)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
โรงเรียนบ้านคำจำปา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคาร อเนกประ
(วันที่ 25 ธันวาคม 2557 16.35 น./อ่าน 216)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง