ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองแหวน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมเชิงปฏิบัติการ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 10.50 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
2
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 10.48 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
3
วันมาฆบูชา
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 14.44 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
4
สอบ RT
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 14.22 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมแยกขยะ
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 14.08 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
6
จดหมายข่าว
(วันที่ 12 มกราคม 2563 17.32 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองแหวน
(วันที่ 08 มกราคม 2563 14.47 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
8
วันเด็ก
(วันที่ 08 มกราคม 2563 12.21 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.13 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.11 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.10 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.07 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.06 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.02 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O8 : Q&A
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.00 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O9 : Social Network
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.59 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.58 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.53 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.52 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.51 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.49 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.48 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.42 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O17 : E-Service
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.27 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.24 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.23 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.21 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.19 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.17 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.15 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.14 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.12 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 13.56 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 10.02 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 10.01 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.57 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.54 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.48 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.56 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.55 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.32 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.28 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
047:มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.21 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
048:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.15 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)