ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 07 เมษายน 2564 10.44 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
2
การสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 16.37 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
3
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 12.38 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
4
การสอบประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 11.16 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
5
รับมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 21.42 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
6
การตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 16.29 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 16.27 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 16.21 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
9
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 16.15 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
10
ลูกเสือรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 11.13 น./อ่าน 27)
11
โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 15.13 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
12
1 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 10.52 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
13
ส่งมอบ อุปกรณ์การศึกษาให้ตัวแทนนักเรียนจำนวน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 10.37 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
14
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.06 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
15
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.50 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.49 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.48 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.47 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.46 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.45 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.44 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.42 น./อ่าน 82)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.41 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.40 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.39 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.38 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.36 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.35 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.33 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.32 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.31 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.30 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.28 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.26 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.25 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.24 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.23 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.22 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.21 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.20 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.19 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.18 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.17 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.16 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.15 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.11 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.10 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.09 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.08 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.07 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.03 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.02 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.56 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)