ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.27 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.16 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.05 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 23.48 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.31 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.16 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.33 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.31 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.30 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.29 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.28 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O17 : E-Service
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.25 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.23 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
019รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.16 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.47 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.28 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.38 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.30 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.29 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.23 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.19 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.15 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.12 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.21 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.19 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.16 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 08.48 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)