ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
facebook
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.13 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.01 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
o40
(วันที่ 10 กันยายน 2563 17.52 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
o40
(วันที่ 10 กันยายน 2563 17.49 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 10 กันยายน 2563 17.42 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 17.34 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 17.26 น./อ่าน 23)
8
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.23 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.18 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.05 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.54 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.47 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.33 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.18 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.07 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.36 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.28 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.03 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.46 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.00 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.28 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.14 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.09 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 18.49 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.08 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.27 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O4 : แผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.41 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.31 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.57 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.53 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.49 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
o8
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.38 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.49 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.34 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.29 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.25 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.18 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O34 : เจตจำนงผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.16 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
รางวัลเกียรติยศ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.02 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ผลงานวิจัย
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 16.07 น./อ่าน 71)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
41
ศิลปะหัตกรรม คั้งที่ 68
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 19.24 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
วันแม่1
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 19.57 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
43
วันแม่
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 19.45 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 09.38 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
45
งานศิลปะหัตกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 09.31 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ิวัน บิ๊กคลีนนิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.24 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
47
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.51 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.48 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.46 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.44 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.43 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.41 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.39 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O8 : Q&A
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.38 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O9 : Social Network
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.35 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.32 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.31 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.28 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.26 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.22 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.20 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.18 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.17 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.14 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.11 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.05 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.04 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.02 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.01 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.59 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.58 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.56 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.47 น./อ่าน 26)
75
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.40 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.38 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.35 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.32 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.29 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.25 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.20 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.13 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.11 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.09 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.05 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
40:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.57 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
41:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.28 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
42: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.11 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.08 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
44:มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.02 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
45:มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.59 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
46:มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.14 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
47: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
048มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.52 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
49:การประชุมทางไกล รายการ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.47 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
96
50:วิดีทัศน์แนะนำ สพป.หนองคาย เขต 2
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.35 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)