ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เพลง มาร์ชสพป.นค.2
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 10.02 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนต่อต้านทุจริต
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 09.21 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
4
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.24 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.22 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.18 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.15 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.10 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.03 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O8 : Q&A
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.02 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O9 : Social Network
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.56 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.50 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.38 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.34 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.32 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.29 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.27 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.25 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O17 : E-Service
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 13.49 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 13.46 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 13.32 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 13.28 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 13.18 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 13.15 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 13.13 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.58 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.54 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.52 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.49 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.47 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.40 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.38 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.34 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.24 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.22 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.21 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.17 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.16 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.11 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.07 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.02 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
46
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.59 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.06 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 08.53 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 08.36 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)