ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนาเมย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วินัยจราจร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.06 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
2
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.41 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.50 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.49 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.47 น./อ่าน 13)
6
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.46 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.41 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.00 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O8 : Q&A
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O9 : Social Network
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.54 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.51 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.37 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.35 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.32 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.31 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.28 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.27 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.25 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.23 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.21 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.19 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.15 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.13 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.11 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.10 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.07 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.06 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.02 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 00.01 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.55 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.53 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.51 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.50 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.48 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.45 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.43 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.41 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.12 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.10 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 23.01 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.59 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.57 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.46 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.44 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.43 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.39 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.36 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรว
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.29 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.12 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)