ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโคกหัวภู


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จิตอาสาทำด้วยใจ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 23.44 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนวิชาการงานอาชีพ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 23.35 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
3
ทันตกรรมเคลื่อนที่
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 23.30 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 23.23 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 23.18 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก World Milk Day 2019
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 22.23 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
7
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.25 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.23 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.22 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.21 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.19 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.18 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O17 : E-Service
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.16 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.15 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.10 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.08 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.07 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.06 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.04 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.02 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 23.00 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.59 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.57 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.56 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.55 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.53 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.52 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.50 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.49 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.47 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.46 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.43 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
การศึกษาไทย ในยุค 4.0
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.31 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
34
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.50 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.47 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.44 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.53 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.47 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.08 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 08.57 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 08.50 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 08.48 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.33 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)