ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย โดยใช้กระบวนการสอน GPAS สำห
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 18.33 น./อ่าน 115)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การแต่งคําประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่ว
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 18.31 น./อ่าน 84)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแอล ที เสริมด้วยกระบวนการเก้ปัญหา ของโพลยาและแบบฝึกทักษะที่มีต่อความ
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 18.28 น./อ่าน 92)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 14.18 น./อ่าน 119)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝ
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 12.26 น./อ่าน 105)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
รายงานวิจัย การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก โดย คุณครู
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 12.23 น./อ่าน 70)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
O8 : Q&A
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 18.17 น./อ่าน 133)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O4 : แผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 18.12 น./อ่าน 143)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.59 น./อ่าน 121)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.46 น./อ่าน 127)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.35 น./อ่าน 129)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.32 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.29 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.24 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.21 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.17 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.14 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.10 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.08 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.04 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.59 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.56 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.38 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.31 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.23 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.17 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.00 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.44 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.41 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2562
(วันที่ 15 กันยายน 2563 19.26 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O29 แนวปฏฺิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 14.21 น./อ่าน 141)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน 113)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 282)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 23.16 น./อ่าน 299)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.16 น./อ่าน 196)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.22 น./อ่าน 274)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 13.31 น./อ่าน 281)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.39 น./อ่าน 608)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.18 น./อ่าน 452)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.18 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.24 น./อ่าน 210)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 10.34 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
44
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น./อ่าน 167)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
45
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น./อ่าน 183)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
46
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น./อ่าน 168)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
47
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น./อ่าน 243)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
48
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น./อ่าน 214)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
49
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องป่านี้มีคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 17.05 น./อ่าน 109)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
50
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรี
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 06.38 น./อ่าน 314)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
51
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นปร
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 06.35 น./อ่าน 151)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
52
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.30 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 20.23 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 18.03 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
55
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 15.54 น./อ่าน 126)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(โตไปไม่โกง) ประจำปี 2562
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.33 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร สภาเด็กและเยาวชนอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2562
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.30 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.27 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
59
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.24 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
60
ตำบลขับขี่ปลอดภัย
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.18 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
61
โนนสวรรค์คว้าเหรียญทอง ระดับชาติ 4 กิจกรรม
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 13.48 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
62
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 11.42 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
63
นิเทศ ติดตาม โดยใช้ NAGA Model ครั้งที่ 3/2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.34 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.26 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
65
รายงาน ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยครูคำพอง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.10 น./อ่าน 1170)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
66
สอบธรรมศึกษา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2562 10.32 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
67
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัย
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 15.10 น./อ่าน 145)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
68
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.01 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
69
วิจัย เรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.45 น./อ่าน 298)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
70
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2561
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 11.57 น./อ่าน 221)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2562 00.54 น./อ่าน 257)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O17 : E-Service
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.06 น./อ่าน 105)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ นายแผน นาคเสน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.43 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.33 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน วันภาษาไทย 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.28 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
76
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.14 น./อ่าน 154)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 135)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 388)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
อบรม สภาเด็กเยาวชน 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
80
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O48:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
แนะนำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 61)
วีดีทัศน์จาก Youtube
85
แห่เทียนพรรษาปี 2562
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.04 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
86
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 06.24 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ทำความสะอาดโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 06.19 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
88
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.40 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.11 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา2561
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.04 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรม การเดินทางไกล ของลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2561
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 13.52 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
92
อบรมการพัฒนาทักษะภาษาจีน
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 11.37 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม