ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O8 : Q&A
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 18.17 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O4 : แผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 18.12 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.59 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.46 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.35 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.32 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.29 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.24 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.21 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.17 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.14 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.10 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.08 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.04 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.59 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.56 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.38 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.31 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.23 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.17 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.00 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.44 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.41 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2562
(วันที่ 15 กันยายน 2563 19.26 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O29 แนวปฏฺิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 14.21 น./อ่าน 113)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน 90)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 249)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 23.16 น./อ่าน 259)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.16 น./อ่าน 150)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.22 น./อ่าน 243)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 13.31 น./อ่าน 239)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.39 น./อ่าน 571)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.18 น./อ่าน 413)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.18 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.24 น./อ่าน 169)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 10.34 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
38
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น./อ่าน 132)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
39
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น./อ่าน 113)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
40
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น./อ่าน 125)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
41
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น./อ่าน 146)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
42
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น./อ่าน 106)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
43
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องป่านี้มีคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 17.05 น./อ่าน 74)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
44
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรี
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 06.38 น./อ่าน 230)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
45
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นปร
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 06.35 น./อ่าน 106)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
46
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.30 น./อ่าน 129)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 20.23 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 18.03 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
49
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 15.54 น./อ่าน 98)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(โตไปไม่โกง) ประจำปี 2562
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.33 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
51
โครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร สภาเด็กและเยาวชนอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2562
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.30 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.27 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
53
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.24 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
54
ตำบลขับขี่ปลอดภัย
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.18 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
55
โนนสวรรค์คว้าเหรียญทอง ระดับชาติ 4 กิจกรรม
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 13.48 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
56
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 11.42 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
57
นิเทศ ติดตาม โดยใช้ NAGA Model ครั้งที่ 3/2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.34 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
58
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.26 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
59
รายงาน ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยครูคำพอง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.10 น./อ่าน 826)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
60
สอบธรรมศึกษา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2562 10.32 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัย
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 15.10 น./อ่าน 123)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
62
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.01 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
63
วิจัย เรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.45 น./อ่าน 274)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2561
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 11.57 น./อ่าน 178)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2562 00.54 น./อ่าน 225)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O17 : E-Service
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.06 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ นายแผน นาคเสน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.43 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.33 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน วันภาษาไทย 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.28 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
70
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.14 น./อ่าน 123)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 345)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
อบรม สภาเด็กเยาวชน 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
74
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O48:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
แนะนำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 25)
วีดีทัศน์จาก Youtube
79
แห่เทียนพรรษาปี 2562
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.04 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
80
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 06.24 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ทำความสะอาดโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 06.19 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
82
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.40 น./อ่าน 144)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.11 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา2561
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.04 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
85
กิจกรรม การเดินทางไกล ของลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2561
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 13.52 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
86
อบรมการพัฒนาทักษะภาษาจีน
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 11.37 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม