ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 10.34 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
2
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น./อ่าน 75)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น./อ่าน 75)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น./อ่าน 62)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น./อ่าน 62)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องป่านี้มีคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 17.05 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรี
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 06.38 น./อ่าน 145)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นปร
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 06.35 น./อ่าน 70)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.30 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 20.23 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 18.03 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
13
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 15.54 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(โตไปไม่โกง) ประจำปี 2562
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.33 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร สภาเด็กและเยาวชนอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2562
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.30 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.27 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.24 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
18
ตำบลขับขี่ปลอดภัย
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.18 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
19
โนนสวรรค์คว้าเหรียญทอง ระดับชาติ 4 กิจกรรม
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 13.48 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
20
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 11.42 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
21
นิเทศ ติดตาม โดยใช้ NAGA Model ครั้งที่ 3/2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.34 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
22
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.26 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
23
รายงาน ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยครูคำพอง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.10 น./อ่าน 380)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
24
สอบธรรมศึกษา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2562 10.32 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
25
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัย
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 15.10 น./อ่าน 97)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
26
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.01 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
27
วิจัย เรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.45 น./อ่าน 241)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
28
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2561
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 11.57 น./อ่าน 112)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2562 00.54 น./อ่าน 192)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O17 : E-Service
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.06 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ นายแผน นาคเสน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.43 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.33 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน วันภาษาไทย 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.28 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
34
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.14 น./อ่าน 92)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 83)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 93)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
อบรม สภาเด็กเยาวชน 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
38
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O48:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
แนะนำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 14)
วีดีทัศน์จาก Youtube
43
แห่เทียนพรรษาปี 2562
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.04 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
44
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 06.24 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ทำความสะอาดโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 06.19 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
46
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.40 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.11 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา2561
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.04 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรม การเดินทางไกล ของลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2561
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 13.52 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
50
อบรมการพัฒนาทักษะภาษาจีน
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 11.37 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม