ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านตาลชุม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 15 มกราคม 2563 08.32 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
(วันที่ 03 มกราคม 2563 12.44 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 10.53 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
4
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 10.42 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
5
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเครือข่าย “รัตนวาปีเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒”
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 14.33 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
6
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 17 กันยายน 2562 10.44 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
7
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 13.17 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
8
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศีลธรรม จริยธรรม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
9
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
10
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.47 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.45 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.44 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.42 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.41 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.40 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.39 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O8 Q&A
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.37 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O9 Social Network
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.36 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O10 แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.30 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.29 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.27 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.26 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O14 มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.25 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.23 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.21 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O17 E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.20 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.18 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.17 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.15 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.14 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.13 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.11 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.10 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.08 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.07 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.04 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.02 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.00 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.59 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.58 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.56 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.54 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.53 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.51 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.48 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.59 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.57 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.55 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.47 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.45 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O46 มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.39 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.32 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)