ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนายาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O9 : Social Network
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.07 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
กิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิตต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 08.35 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
3
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดมหาสารคาม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 11.21 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
4
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 10.55 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
5
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 10.35 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 10.01 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
7
การจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 09.38 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
8
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 09.23 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
9
การต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนหลังใหม่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 09.10 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
10
มาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนบ้านนายาง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.36 น./อ่าน 14)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.25 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
(วันที่ 09 กันยายน 2562 08.35 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
13
การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 08.53 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนบ้านนายาง จัดนิทรรศการด้านงานอาชีพ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 09.35 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
15
จิตอาสาทำดีเพื่อแม่
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 09.47 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
16
แนะนำโรงเรียนบ้านนายาง
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 14.31 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
17
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 14.03 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
18
เพลง มาร์ท สพป.หนองคาย เขต 2
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.29 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
19
การจัดงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
20
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.36 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.23 น./อ่าน 98)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.22 น./อ่าน 95)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.21 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.20 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.19 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.19 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.18 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.17 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.16 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.15 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.14 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.10 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.00 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.59 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.59 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.57 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.54 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.54 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.52 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.50 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.48 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.47 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.45 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.38 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.35 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.32 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.29 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)