ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การนิเทศ ติดตามเตรียมความrร้อ,เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 14.12 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 19.00 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
3
การนิเทศก์ ความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 09.13 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
4
เปิดเทอมวันแรก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 21.25 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
5
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 13.44 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
6
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 14.39 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
7
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ 22 มิถุนายน 2563
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 11.47 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมกิจอาสา พระราชทาน โครงการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 13.26 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
9
นิเทศ ติดตาม การสอบ RT
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 11.02 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
10
นิเทศก์ติดตาม o-net
(วันที่ 27 มกราคม 2563 15.28 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
11
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 12 มกราคม 2563 10.59 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
12
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.50 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.49 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.49 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.48 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.47 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.45 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.31 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O17 : E-Service
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.29 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.28 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.27 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.26 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.25 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.24 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.22 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.21 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.20 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.19 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.18 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.17 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.16 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.13 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.12 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.11 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.10 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.10 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.08 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.06 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.05 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.04 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.02 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.01 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.57 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.56 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.55 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.53 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.49 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.48 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.46 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุงยินดีต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.39 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
52
ยินดีต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.29 น./อ่าน 5)
53
กีฬาเครือข่าย
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.12 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
54
คุณชัยชนะ ผุสดี ผู้จัดการ บจ.นิวแมน จำกัด (สาขาบ่อวิน) มอบเสื้อกีฬา
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 12.29 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
55
การมอบทุนการศึกษา
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 20.58 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
56
การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 20.47 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
57
การนิเทศติดตาม
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 20.35 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
58
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 20.15 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
59
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน )
60
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน )
61
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.54 น./อ่าน )
62
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.52 น./อ่าน )
63
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน )
64
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน )
65
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 14)
66
กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องภัยยาเสพติด
(วันที่ 29 มกราคม 2558 10.45 น./อ่าน 626)
ข่าวกิจกรรม