ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลหนองควาย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.29 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.46 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.44 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.53 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ-6-เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.52 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดกิจกรรม “106 ปี เภสัช จุฬาฯ ปันน้ำใจ มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 08 กันยายน 2563 18.14 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
7
ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 18.10 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
8
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.57 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
9
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.16 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.08 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 16.24 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 16.23 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 16.21 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.00 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.54 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O21 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.40 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.38 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.36 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.33 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.29 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.27 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.24 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุกข์
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.22 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.14 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.09 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.03 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.58 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.56 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.46 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.41 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.38 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.33 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.31 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.24 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 21.28 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 21.22 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.54 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.45 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.40 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.34 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.18 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
จดหมายข่าว
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.01 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
จดหมายข่าว
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.59 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 00.53 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
46
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.04 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.00 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ประเพณีบุญบั้งไฟ 2562
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 11.56 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
49
พิธีไหว้ครู ปี 2562
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 11.45 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 11.39 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
51
แห่เทียนวันเข้าพรรษา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 11.33 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
52
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.27 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
53
ชุมชนสัมพันธ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
54
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.41 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.53 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.11 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.10 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.09 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.08 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.07 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.06 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.04 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O8 : Q&A
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.04 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O9 : Social Network
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.02 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.01 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.42 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.39 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.30 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.27 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.23 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.19 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.15 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.14 น./อ่าน 3)
92
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.12 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.11 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.10 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
96
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.02 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
97
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
99
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
100
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 3)
101
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.50 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
102
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.49 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)