ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 12.29 น./อ่าน 8)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 12.27 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 12.25 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 12.24 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 12.21 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 12.17 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O48 : มาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 12.15 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 09.55 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 10.54 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 14.18 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 10.35 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
งานวันครู ครั้งที่ 64
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.52 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กีฬาต้านยาเสพติด อบต.นาดีเกมส์ ครั้งที่ 20
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.37 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.28 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 23 กันยายน 2562 15.12 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 09.05 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2562 20.25 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 11.55 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
19
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.46 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.45 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.40 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O8 : Q&A
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.39 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O9 : Social Network
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
แห่เทียนพรรษา ปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
(วันที่ 12 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
32
การออกตรวจสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 15.11 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.06 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
34
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.18 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.17 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.15 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.14 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.13 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.11 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.10 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.09 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.08 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.07 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.04 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.03 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.02 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.58 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.56 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.55 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.52 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.50 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.46 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.45 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.42 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.46 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.45 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.43 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.42 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.41 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.39 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.36 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.34 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.32 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.31 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.29 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.25 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.23 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.21 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.14 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)