ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.28 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 23 กันยายน 2562 15.12 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 09.05 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2562 20.25 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 11.55 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
6
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.46 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.45 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.40 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O8 : Q&A
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.39 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O9 : Social Network
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
แห่เทียนพรรษา ปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
(วันที่ 12 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
19
การออกตรวจสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 15.11 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.06 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
21
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.18 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.17 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.15 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.14 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.13 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.11 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.10 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.09 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.08 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.07 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.04 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.03 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.02 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.58 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.56 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.55 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.52 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.50 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.46 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.45 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.42 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.46 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.45 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.43 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.42 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.41 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.39 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.36 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.34 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.32 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.31 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.29 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.25 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.23 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.21 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.14 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)