ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนาดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการเลี้ยงปลาในนาข่าว
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16.09 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการกีฬา
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16.05 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 15.51 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 24 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.30 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 15.08 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 14.57 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 14.56 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 14.55 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 13.31 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 13.27 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 13.23 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 12.01 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O9 : Social Network
(วันที่ 11 กันยายน 2563 11.43 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O17 : E-Service
(วันที่ 11 กันยายน 2563 04.48 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 04.47 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 04.45 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 02.10 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 02.05 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 02.03 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 02.01 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 02.00 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.44 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.40 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.37 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.36 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.35 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.34 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.31 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.30 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.28 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.27 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.22 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 11 กันยายน 2563 01.17 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 11 กันยายน 2563 00.56 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 00.54 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 11 กันยายน 2563 00.52 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 00.36 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 11 กันยายน 2563 00.31 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O34 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาดี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.30 น./อ่าน 108)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
โครงการกองทุนอาหารกลางวัน
(วันที่ 02 กันยายน 2562 11.51 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
42
โครงการกองทุนอาหารกลางวัน
(วันที่ 02 กันยายน 2562 11.51 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
43
การนิเทศก์
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
44
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
45
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.53 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.47 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.47 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.46 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.44 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O8 : Q&A
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.42 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O9 : Social Network
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.42 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.40 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.40 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.38 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.37 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.36 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.34 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.31 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O17 : E-Service
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.30 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.29 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.28 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.27 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.26 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.24 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.21 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.20 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 16.13 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 16.10 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
กิจกรรมจิตรอาสา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
72
วันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.07 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
73
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.26 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.26 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.25 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.23 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.21 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.20 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.18 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 12.17 น./อ่าน 3)
81
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.48 น./อ่าน 1)
82
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.42 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.39 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.39 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.37 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.02 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.50 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.38 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)