ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนสะอาด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นำโดยนางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 13.50 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
2
นายอดุลย์ นามแสง รักษาราชการแทนนายอำเภอเฝ้าไร่ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 13.41 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ นำโดยนา
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 13.27 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด จัดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 07.24 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 20 กันยายน 2563 07.32 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
6
ร่วมแสดงนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Coaching Team และ Team for Education
(วันที่ 11 กันยายน 2563 11.43 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
7
ขอขอบพระคุณ สพป.หนองคาย เขต2
(วันที่ 10 กันยายน 2563 21.51 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
8
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2563 20.38 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 20.37 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 10 กันยายน 2563 20.28 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 กันยายน 2563 20.22 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 20.12 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O17 : E-Service
(วันที่ 10 กันยายน 2563 17.36 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
ประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส สพป.หนองคาย เขต2
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.20 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
15
นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านโครงการ coaching Team
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
16
ลูกเสือต้านยาเสพติด 63
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 13.41 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
17
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.44 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
ขอขอบพระคุณ สพป.หนองคาย เขต2 ที่เชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
(วันที่ 04 กันยายน 2562 06.05 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
19
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 20.52 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 13.49 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 13.39 น./อ่าน 120)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 13.31 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 19.46 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 19.35 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 19.25 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.30 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรม"สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย"
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.17 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
29
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.44 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.43 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.41 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.40 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.39 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.37 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.36 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O8 : Q&A
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.35 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O9 : Social Network
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.34 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.32 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.31 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.28 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.26 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.25 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.23 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.22 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.21 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.19 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.18 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.16 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.15 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.14 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.10 น./อ่าน 102)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 90)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.08 น./อ่าน 139)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.06 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.05 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.03 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.01 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.59 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 94)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.57 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.56 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.54 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.52 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.50 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.48 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)