ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวาปีปทุม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันภาษาไทย
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 00.22 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
2
ค่ายดอกบัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2560 10.25 น./อ่าน 893)
ข่าวกิจกรรม
3
วันภาษาไทย
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 10.23 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 1/60
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 20.41 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
5
ไหว้ครู ปี 2560
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 20.40 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
6
การประกวด ดาวเดือนประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 20.36 น./อ่าน 1006)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 20.29 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
8
วันสถาปนาโรงเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 20.26 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
9
นายกฤษกร แสงปญญา : การสื่อสารขอมูลและ เครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
(วันที่ 01 ธันวาคม 2558 09.32 น./อ่าน 268)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
นางอาทิตยา แสงปัญญา : ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 11.16 น./อ่าน 419)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ