ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 14.00 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 12.58 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 02.48 น./อ่าน 108)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาการแก้ปัญหาการเล่นเกมส์ของนักเรียน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธ
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 13.44 น./อ่าน 40)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 13.38 น./อ่าน 389)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 10.41 น./อ่าน 61)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึก
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 10.38 น./อ่าน 66)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ–เนตรนารี
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 10.26 น./อ่าน 74)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ขอเชิญชวนให้นักเรียนประกวดเขียนเรียงความในหัวเรื่องเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 09.17 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
10
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นิเทศ กำกับ และติดตามการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 16.05 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
11
สพป.รอ3 นิเทศ ติดตามการเรียนออนไลน์
(วันที่ 11 กันยายน 2563 16.00 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
12
ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการเรียนออนไลน์
(วันที่ 11 กันยายน 2563 15.54 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
13
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 15.16 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.16 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.07 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.01 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.53 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.48 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.35 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.22 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.17 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.30 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.13 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.41 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.16 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.56 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.08 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.24 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 16.21 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 16.09 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.11 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.43 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.55 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.44 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.38 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.21 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.09 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O37 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.46 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.16 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
แผนแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 22.29 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
Q&A (ถาม-ตอบ)
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.27 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 11.36 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาการประกันคุณภาพฯ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.33 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
45
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ”
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.21 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
46
พิธีไหว้ครู 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.54 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
47
วันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.41 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
48
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.21 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.16 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
50
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.44 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
51
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.38 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
52
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.23 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.17 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
54
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.45 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
55
รณรงค์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.39 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
56
ปัจฉิมนิเทศ 2561
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.34 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการอบรม ICT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.10 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
58
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.43 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.38 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.29 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด 2561
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 15.16 น./อ่าน 413)
ข่าวกิจกรรม
63
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 14.58 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
64
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับประเทศ) จำนวน 8
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 21.35 น./อ่าน 306)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 21.08 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
66
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.59 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
67
โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก)
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.44 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.33 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.27 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย โดย รพ.สต.ดงบัง
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.57 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
71
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.48 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
72
ประเมินโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 2561
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.41 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
73
วันวิทยาศาสตร์ 2561
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.30 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมสภานักเรียน
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.21 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 08.58 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
76
ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 16.36 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
77
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 16.28 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 16.23 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
79
การอบรมโครงการป้องกันและลดปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 23.10 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
80
การประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา รักษ์ชัยมงคล
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 23.07 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
81
ด.ช. ก้องพิภพ สารเศวต ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพูนพลัง
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 12.25 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
82
พิธีสวนสนามเพื่อทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.02 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 08.55 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 08.48 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
85
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 11.30 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
86
เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 09.27 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
87
พิธีไหว้ครู ๒๕๖๑
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 08.42 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
88
ผลงานความภาคภูมิใจ Mango Sweets By Koktaldòngbungwitaya School
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.55 น./อ่าน 229)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 12.33 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 12.31 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
91
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 11.15 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม