ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 02.48 น./อ่าน 55)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาการแก้ปัญหาการเล่นเกมส์ของนักเรียน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธ
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 13.44 น./อ่าน 27)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 13.38 น./อ่าน 147)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 10.41 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึก
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 10.38 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ–เนตรนารี
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 10.26 น./อ่าน 43)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ขอเชิญชวนให้นักเรียนประกวดเขียนเรียงความในหัวเรื่องเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 09.17 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
8
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นิเทศ กำกับ และติดตามการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 16.05 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
9
สพป.รอ3 นิเทศ ติดตามการเรียนออนไลน์
(วันที่ 11 กันยายน 2563 16.00 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการเรียนออนไลน์
(วันที่ 11 กันยายน 2563 15.54 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
11
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 15.16 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.16 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.07 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.01 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.53 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.48 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.35 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.22 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.17 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.30 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.13 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.41 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.16 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.56 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.08 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.24 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 16.21 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 16.09 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.11 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.43 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.55 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.44 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.38 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.21 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.09 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O37 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.46 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.16 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
แผนแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 22.29 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
Q&A (ถาม-ตอบ)
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 21.27 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 11.36 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาการประกันคุณภาพฯ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.33 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
43
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ”
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.21 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
44
พิธีไหว้ครู 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.54 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
45
วันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.41 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
46
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.21 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.16 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
48
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.44 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.38 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
50
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.23 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.17 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
52
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.45 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
53
รณรงค์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.39 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
54
ปัจฉิมนิเทศ 2561
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.34 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
55
โครงการอบรม ICT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.10 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
56
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.43 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.38 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.29 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด 2561
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 15.16 น./อ่าน 400)
ข่าวกิจกรรม
61
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 14.58 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับประเทศ) จำนวน 8
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 21.35 น./อ่าน 290)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 21.08 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
64
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.59 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
65
โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก)
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.44 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.33 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.27 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย โดย รพ.สต.ดงบัง
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.57 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
69
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.48 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
70
ประเมินโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 2561
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.41 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
71
วันวิทยาศาสตร์ 2561
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.30 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมสภานักเรียน
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.21 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 08.58 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
74
ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 16.36 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
75
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 16.28 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 16.23 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
77
การอบรมโครงการป้องกันและลดปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 23.10 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
78
การประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา รักษ์ชัยมงคล
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 23.07 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
79
ด.ช. ก้องพิภพ สารเศวต ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพูนพลัง
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 12.25 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
80
พิธีสวนสนามเพื่อทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.02 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 08.55 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 08.48 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
83
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 11.30 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
84
เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 09.27 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
85
พิธีไหว้ครู ๒๕๖๑
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 08.42 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
86
ผลงานความภาคภูมิใจ Mango Sweets By Koktaldòngbungwitaya School
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.55 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 12.33 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 12.31 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
89
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 11.15 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม