ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานผลการบริหารงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.19 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.02 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.58 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.45 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.41 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.38 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 08.59 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
รายงานกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 08.55 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
แผนงบประมาณรายจ่าย
(วันที่ 09 กันยายน 2563 08.52 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.41 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.33 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.26 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.18 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
E-Service
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.09 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.17 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
มาตรการส่งเสิรมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 04 กันยายน 2563 08.27 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 08.23 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 04 กันยายน 2563 08.19 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 04 กันยายน 2563 08.14 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 08.09 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 04 กันยายน 2563 08.04 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 04 กันยายน 2563 07.56 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 04 กันยายน 2563 07.52 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 04 กันยายน 2563 07.44 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 07.39 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 07.35 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 04 กันยายน 2563 07.31 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
Social Network
(วันที่ 04 กันยายน 2563 07.23 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 04 กันยายน 2563 07.17 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.56 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติ มิชอบ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.44 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.15 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 17.30 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 16.44 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
Q&A
(วันที่ 03 กันยายน 2563 16.00 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 กันยายน 2563 12.14 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 กันยายน 2563 12.09 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 12.04 น./อ่าน 3)
40
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 03 กันยายน 2563 12.00 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.56 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.03 น./อ่าน 162)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
อิทธฤทธิ์เพลงปี่พระอภัยมณี
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 15.16 น./อ่าน 68)
44
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 14.54 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม