ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนห้วยเตยวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 297 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับการนิเทศ ติดตามจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 15.05 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2021
(วันที่ 12 มกราคม 2564 14.56 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
3
งานกีฬาภายในโรงเรียนห้วยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 #ขาวแดงเกมส์
(วันที่ 12 มกราคม 2564 14.34 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
4
วีดีทัศน์ เปิดงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.04 น./อ่าน 14)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
ผอ.เขตตรวจราชการโรงเรียนคุณภาพชุมชน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 15.55 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 / 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 15.50 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
7
VTR งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 คุณครูยุวดี บรรหาร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 11.44 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
งานมุฑิตาคารวะเกษียณอายุราชการ คุณครูยุวดี บรรหาร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 11.27 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
9
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ศูนย์ยางตลาด 3 ประจำปี 2563
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.03 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
10
คุณครูยุวดี บรรหาร ได้มีจิตศรัธา มอบเครื่องตัดสติกเกอร์ 1 เครื่อง มูลค่า 8,500 บาท
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.48 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
11
บริการวัคซีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
12
O19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.48 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O14.มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.45 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O37.การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.43 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.42 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.41 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.39 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O18.แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 17.08 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมภายในหน่วยงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.47 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.47 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.45 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O40.แบบรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.45 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 01 กันยายน 2563 21.24 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O13.คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 21.18 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 21.04 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 01 กันยายน 2563 21.02 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O26 การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(วันที่ 01 กันยายน 2563 21.00 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 18 คน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 11.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
29
O38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.14 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.12 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O39.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.59 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.57 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.57 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.56 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.55 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.54 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.53 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.52 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.51 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O34.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.40 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
" วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 21.54 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
43
18 สิงหาคม " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 21.05 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 18.19 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
45
O10.แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 92)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
การคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 15.39 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
47
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “เครื่องกดเจลล้างมือสุดจี๊ด พิชิตโควิด-19”
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 17.27 น./อ่าน 181)
วีดีทัศน์จาก Youtube
48
วีดีทัศน์ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 23.52 น./อ่าน 36)
วีดีทัศน์จาก Youtube
49
วีดีทัศน์ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 23.39 น./อ่าน 28)
วีดีทัศน์จาก Youtube
50
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 20.48 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
51
เปิดเทอมภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 21.08 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
52
เปิดเทอมภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 20.58 น./อ่าน 34)
53
หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 13.16 น./อ่าน 126)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 20.55 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
55
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 15.16 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
56
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 15.08 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O4.แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2562 - 2565
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 11.32 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O12.รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 22.32 น./อ่าน 159)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
มอบทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
60
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 21.47 น./อ่าน 140)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
(วันที่ 03 เมษายน 2563 13.59 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(วันที่ 02 เมษายน 2563 15.05 น./อ่าน 75)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63
ขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 17.21 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
64
การนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน 5 ดาว
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 11.02 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
65
ประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 16.23 น./อ่าน 370)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ทดสอบ Local Assessment System (LAS) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 10.35 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
67
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 มีนาคม 2563 15.16 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.41 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
69
กีฬาศูนย์เครือข่ายฯอำเภอยางตลาด 3
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.29 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
70
ลานกีฬา "สำนึกดี ทำดี เพื่อบ้านเกิด"
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.19 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
71
ทัศนศึกษา​ อ.2-ป.3​ ปีการศึกษา​ 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 19.31 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
72
เดี่ยวแคน-นายธนากร สิงห์สุวรรณ์ การแสดงเนื่องในวันเด็ก 2563
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.52 น./อ่าน 64)
วีดีทัศน์จาก Youtube
73
ทดสอบ Pre-Onet ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.20 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.11 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 21.10 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
76
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มกราคม 2563 21.17 น./อ่าน 832)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 21.24 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 21.10 น./อ่าน 21)
79
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 20.58 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
80
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 20.46 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
81
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 09.11 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
82
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.22 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
83
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ” ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.06 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
84
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09.16 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
85
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 07.02 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
86
ส่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ - คุณครูคำผ่าน เหล่ายนต์
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 22.35 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
87
การแสดงรำมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการครูคำผ่าน เหล่ายนต์
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 22.31 น./อ่าน 111)
วีดีทัศน์จาก Youtube
88
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 22.16 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 09.29 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
90
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.16 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.25 น./อ่าน 39)
วีดีทัศน์จาก Youtube
92
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 09.33 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 2 สิงหาคม 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 53)
วีดีทัศน์จาก Youtube
94
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 54)
วีดีทัศน์จาก Youtube
95
แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.13 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
96
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.02 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
97
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (ศูนย์เครือข่าย)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.41 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
98
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.37 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
99
วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 23.08 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
100
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 23.02 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
101
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.18 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
102
ผังทำเนียบบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 15.39 น./อ่าน 476)
103
โครงการเยาวชนไทย หัวใจกตัญญู
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.35 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
104
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.19 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
105
"ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบเพื่อนครู"
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.13 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
106
วันเปิดภาคเรียน 1/2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.07 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
107
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.01 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
108
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 เมษายน 2562 08.21 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
109
โครงการเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู
(วันที่ 05 เมษายน 2562 08.13 น./อ่าน 359)
ข่าวกิจกรรม
110
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 10.03 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
111
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 09.59 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
112
เดินรณรงค์เชิญชวนชาวห้วยเตยออกไปเลือกตั้ง ส.ส. 2562
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 09.07 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
113
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ ประจำปีกาศึกษา 2561
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 10.57 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
114
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 09.33 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 09.24 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
116
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายและระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 13.46 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
117
วันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 14.25 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
118
วันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 14.28 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
119
Merry Christmas & Happy new year 2019
(วันที่ 02 มกราคม 2562 20.56 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
120
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 12.41 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
121
ทัศนศึกษาฯ อ.2-ป.3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 20.18 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
122
การแข่งขันกีฬายางตลาด 3 เกมส์ 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 20.07 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
123
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 21.16 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
124
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.43 น./อ่าน 351)
ข่าวกิจกรรม
125
โครงการจิตอาสากีฬาเพื่อน้อง 61
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.29 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
126
แข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.21 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
127
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10.50 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
128
กิจกรรมกีฬาภายใน ขาว - แดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10.41 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
129
เก็บเกี่ยวข้าวชาวขาว-แดง มาเกี่ยวข้าวกัน
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 05.57 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
130
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 05.53 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
131
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้านวิชาการและเทคโนโลยี ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 22.13 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
132
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 23.22 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
133
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 23.14 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
134
เพลงมาร์ชโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 07 กันยายน 2561 13.25 น./อ่าน 88)
วีดีทัศน์จาก Youtube
135
โครงการรณรงค์คัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกที่
(วันที่ 07 กันยายน 2561 13.01 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
136
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 09.17 น./อ่าน 484)
ข่าวกิจกรรม
137
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 20.54 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
138
ลงนามถวายพระพร 28 กรกฎาคม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 20.44 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
139
เพลงสดุดีจอมราชา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.27 น./อ่าน 84)
วีดีทัศน์จาก Youtube
140
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.16 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
141
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.06 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
142
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 12.59 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
143
ชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น 61
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 12.44 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
144
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.40 น./อ่าน 735)
ข่าวกิจกรรม
145
โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.34 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
146
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.28 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
147
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.06 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
148
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ป.3 - สุธิดา นาสะอ้าน
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 22.00 น./อ่าน 278)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
149
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-นางกาญจนา ไชยศิริ
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 14.31 น./อ่าน 471)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
150
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 11.22 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
151
ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 11.12 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
152
นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 19.12 น./อ่าน 72)
วีดีทัศน์จาก Youtube
153
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 12.16 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
154
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 11.33 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
155
ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 07.27 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
156
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Educa
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 09.14 น./อ่าน 672)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
157
นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 12.48 น./อ่าน 50)
วีดีทัศน์จาก Youtube
158
สอบอ่าน-เขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 14.16 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
159
ประกาศแจ้งผู้ปกครองนักเรียน เรื่องรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 14.15 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
160
ร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ณโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 22.10 น./อ่าน 1359)
ข่าวประชาสัมพันธ์
161
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 22.03 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
162
ร่วมแข่งขันกีฬา "ท่าคันโทเกมส์ 2560"
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 21.41 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
163
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 18 มกราคม 2561 08.34 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์
164
16 มกราคม วันครู ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 15.42 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
165
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 15.35 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
166
Merry Xmas & Happy New Year 2018
(วันที่ 03 มกราคม 2561 15.39 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
167
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 มกราคม 2561 15.11 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
168
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนบ้านห้วยเตย และส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
(วันที่ 02 มกราคม 2561 21.40 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
169
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 02 มกราคม 2561 21.35 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
170
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 23 ธันวาคม 2560 15.16 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
171
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 13.23 น./อ่าน 391)
ข่าวกิจกรรม
172
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 13.18 น./อ่าน 863)
ข่าวกิจกรรม
173
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 12.53 น./อ่าน 1097)
ข่าวกิจกรรม
174
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา เพื่ออาหารกลางวัน และหารายได้
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.45 น./อ่าน 297)
ข่าวประชาสัมพันธ์
175
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อ.1-ป.3
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.31 น./อ่าน 520)
ข่าวกิจกรรม
176
เริ่มวางผังสร้างตามโครงการก่อสร้างโดมสนามกีฬาโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.13 น./อ่าน 253)
ข่าวประชาสัมพันธ์
177
ยางตลาด 3 เกมส์
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 13.46 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
178
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Around Us สำหรับชั้น ม.1 - เปรมวดี พันสีเงิน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.56 น./อ่าน 597)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
179
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุขศึกษา ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต - ธีระนันท์ พันสีเงิน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.38 น./อ่าน 768)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
180
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.21 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
181
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ขาว-แดง เกมส์
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.02 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
182
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 04.20 น./อ่าน 110)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
183
ร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00.22 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00.00 น./อ่าน 143)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
185
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม.เคลื่อนที่
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 15.08 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
186
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.59 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
187
รับเกียรติบัตร โครงการครูตำรวจแดร์
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.53 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
188
วันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.50 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
189
สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.38 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
190
รพ.สต.บ้านห้วยเตย ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.5-6
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.28 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
191
รับการประเมินประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.24 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
192
แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.18 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
193
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.10 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
194
ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงานปี 5
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.06 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
195
"บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.02 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
196
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2560 08.55 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
197
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 14 สิงหาคม 2560 14.35 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
198
นำเสนอโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 14.43 น./อ่าน 115)
วีดีทัศน์จาก Youtube
199
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 14.36 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
200
รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.47 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
201
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.40 น./อ่าน 466)
ข่าวกิจกรรม
202
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.26 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
203
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 07.16 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
204
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 07.08 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
205
อบรมทำดอกไม้จันทน์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 06.58 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
206
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 06.54 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
207
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.37 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
208
กิจกรรมสวดมนต์ยาว และเล่านิทานคุณธรรม
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.41 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
209
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.33 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
210
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.28 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
211
"เรือจ้างลำแกร่ง พายสุดแรงส่งเจ้าถึงฝั่งฝัน"
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.40 น./อ่าน 667)
ข่าวกิจกรรม
212
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.37 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
213
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.33 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
214
กีฬาเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.33 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
215
ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลบุญเดือน 4 (บุญเผวต)
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.12 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
216
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกมันสำปะหลัง
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 13.00 น./อ่าน 639)
ข่าวกิจกรรม
217
แข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 09.58 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
218
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.34 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
219
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.29 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
220
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เดินทางไกลลูกเสือสำรอง-สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.24 น./อ่าน 325)
ข่าวกิจกรรม
221
ทัศนศึกษาศึกษา ป.1-6 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.19 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
222
เข้าร่วมพิธีวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
(วันที่ 30 มกราคม 2560 13.26 น./อ่าน 369)
ข่าวกิจกรรม
223
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 17 มกราคม 2560 21.47 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
224
Merry Christmas 2016 & Happy New year 2017
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.23 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
225
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ ครั้งที่ 66
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.14 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
226
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.07 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
227
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 21.44 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
228
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 13.30 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
229
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 23.12 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
230
ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย 59
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 08.54 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
231
วิดีทัศน์นำเสนอข้อมูลทั่วไป ของโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 09.14 น./อ่าน 51)
วีดีทัศน์จาก Youtube
232
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 22.18 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
233
พิธีเปิดป้าย นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 22.02 น./อ่าน 1560)
ข่าวกิจกรรม
234
กิจกรรมกีฬาสี ขาว-แดง เกมส์ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 21.58 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
235
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2559 22.52 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
236
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายฯยางตลาด 3
(วันที่ 23 กันยายน 2559 22.19 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
237
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2559 21.41 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
238
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 21.38 น./อ่าน 2136)
ข่าวกิจกรรม
239
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สร้างจิตสำนึกรักภาษาไทย
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 20.21 น./อ่าน 489)
ข่าวกิจกรรม
240
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 09.09 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
241
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 12.47 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
242
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 08.06 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
243
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 22.26 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
244
1 กรกฎาคม กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 20.56 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
245
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "ปลูกมันสัมปะหลัง"
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 22.07 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
246
ทดสอบการอ่านเขี่ยน ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนห้วยเตยวิทยา/โรงเรียนบ้านหนองเสือ)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 21.42 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
247
การบริหารจัดการเวลาเรียน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 08.57 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
248
เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 08.30 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
249
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 20.40 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
250
ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
(วันที่ 08 มิถุนายน 2559 09.27 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
251
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 22.00 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
252
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 15.13 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
253
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 08.22 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
254
พิธีมอบประกาศนียบัตร‬ ‪บัณฑิตน้อย‬ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 27 มีนาคม 2559 22.41 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
255
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร
(วันที่ 27 มีนาคม 2559 22.37 น./อ่าน 1123)
ข่าวกิจกรรม
256
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 19 มีนาคม 2559 22.24 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
257
ทดสอบแบบทดสอบกลาง ระดับชั้น ป.1,2,4,5 และ ม.1,2
(วันที่ 16 มีนาคม 2559 23.27 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
258
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 10.44 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
259
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 11.53 น./อ่าน 667)
ข่าวกิจกรรม
260
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 09.42 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
261
นิเทศการอ่าน เขียน อนุบาล ป.1 - 3 / NT ป.3 / O-NET ป.6 ม. 3
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 12.02 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
262
วาเลนไทน์ ใส่ใจบอกรัก ประจำปี 2559
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 11.54 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
263
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558-2559
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 12.43 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
264
ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 12.27 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
265
สอบวัดความรู้ O-NET ชั้น ม. 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาขยายโอกาส 1
(วันที่ 25 มกราคม 2559 14.29 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
266
16 มกราคม 2559 วันครู ครั้งที่ 60
(วันที่ 16 มกราคม 2559 23.24 น./อ่าน 621)
ข่าวกิจกรรม
267
“ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู
(วันที่ 16 มกราคม 2559 22.51 น./อ่าน 831)
ข่าวกิจกรรม
268
Countdown สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 มกราคม 2559 20.56 น./อ่าน 260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
269
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
(วันที่ 09 มกราคม 2559 21.49 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
270
ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน
(วันที่ 06 มกราคม 2559 21.54 น./อ่าน 490)
ข่าวกิจกรรม
271
กิจกรรม Cristmas Day และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 01 มกราคม 2559 21.44 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
272
ร่วมกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพตำบลเว่อสัมพันธ์
(วันที่ 29 ธันวาคม 2558 09.06 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
273
ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1
(วันที่ 25 ธันวาคม 2558 08.28 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
274
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(วันที่ 18 ธันวาคม 2558 21.11 น./อ่าน 729)
ข่าวกิจกรรม
275
ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2558 21.24 น./อ่าน 351)
ข่าวกิจกรรม
276
กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.31 น./อ่าน 2530)
ข่าวกิจกรรม
277
การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.20 น./อ่าน 4812)
ข่าวกิจกรรม
278
การแข่งขันกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.11 น./อ่าน 3797)
ข่าวกิจกรรม
279
การแข่งขันกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 21.41 น./อ่าน 11060)
ข่าวกิจกรรม
280
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
(วันที่ 05 ธันวาคม 2558 21.01 น./อ่าน 489)
ข่าวกิจกรรม
281
พีธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 10.24 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
282
ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 12.48 น./อ่าน 392)
ข่าวกิจกรรม
283
ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 21.35 น./อ่าน 892)
ข่าวกิจกรรม
284
ยางรถยนต์เก่า...พัฒนาสมอง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 19.04 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
285
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
(วันที่ 10 มกราคม 2558 07.19 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
286
ประกาศสอบราคาจ้าง
(วันที่ 31 ธันวาคม 2557 16.32 น./อ่าน 190)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
287
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
(วันที่ 23 ธันวาคม 2557 14.40 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
288
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับภูมิภาค
(วันที่ 17 ธันวาคม 2557 05.52 น./อ่าน 375)
ข่าวกิจกรรม
289
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 21.43 น./อ่าน 1400)
ข่าวกิจกรรม
290
ลอยกระทง ๒๕๕๗
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2557 13.04 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
291
การจัดสวนถาดแบบแห้ง
(วันที่ 23 ตุลาคม 2557 17.43 น./อ่าน 4702)
ข่าวกิจกรรม
292
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 11.24 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
293
โครงการอบรมให้ความรู้นักเรียนต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 15.11 น./อ่าน 573)
ข่าวกิจกรรม
294
โครงการตำบล ๓ ดี
(วันที่ 15 ธันวาคม 2556 14.08 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
295
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
(วันที่ 15 ธันวาคม 2556 13.45 น./อ่าน 6079)
ข่าวกิจกรรม
296
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 10.24 น./อ่าน 376)
ข่าวกิจกรรม
297
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ๑
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 15.03 น./อ่าน 3351)
ข่าวกิจกรรม