ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนห้วยเตยวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 1/2564
(วันที่ 26 มิถุนายน 2564 07.27 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2564
(วันที่ 26 มิถุนายน 2564 07.14 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
3
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2564
(วันที่ 26 มิถุนายน 2564 07.12 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
4
รับการนิเทศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 18 มิถุนายน 2564 16.57 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรม Big cleaning day
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 17.10 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 17.00 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
7
พิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบันของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 เมษายน 2564 12.40 น./อ่าน 37)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น
(วันที่ 22 เมษายน 2564 12.31 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 เมษายน 2564 12.18 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
10
มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กลุ่มใหม่)
(วันที่ 22 เมษายน 2564 12.12 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
11
ร่วมบุญมหาชาติวัดศรีวิริยะสัมมาราม (วัดใต้)
(วันที่ 22 เมษายน 2564 12.05 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
12
บุญมหาชาติวัดสว่างศรีบุญเรือง (วัดเหนือ)
(วันที่ 22 เมษายน 2564 11.56 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
13
รับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 17.01 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
รับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 17.00 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
15
"โครงการเวชปฏิบัติทางสายตา ช่วยน้องมองชัด"
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.56 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
16
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 19.41 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
17
มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง)
(วันที่ 28 มกราคม 2564 21.51 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
18
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 22 มกราคม 2564 09.35 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
19
VTR-รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 22 มกราคม 2564 09.32 น./อ่าน 104)
วีดีทัศน์จาก Youtube
20
รับการนิเทศ ติดตามจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 15.05 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2021
(วันที่ 12 มกราคม 2564 14.56 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
22
งานกีฬาภายในโรงเรียนห้วยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 #ขาวแดงเกมส์
(วันที่ 12 มกราคม 2564 14.34 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
23
วีดีทัศน์ เปิดงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.04 น./อ่าน 53)
วีดีทัศน์จาก Youtube
24
ผอ.เขตตรวจราชการโรงเรียนคุณภาพชุมชน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 15.55 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
25
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 / 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 15.50 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
26
VTR งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 คุณครูยุวดี บรรหาร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 11.44 น./อ่าน 72)
วีดีทัศน์จาก Youtube
27
งานมุฑิตาคารวะเกษียณอายุราชการ คุณครูยุวดี บรรหาร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 11.27 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
28
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ศูนย์ยางตลาด 3 ประจำปี 2563
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.03 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
29
คุณครูยุวดี บรรหาร ได้มีจิตศรัธา มอบเครื่องตัดสติกเกอร์ 1 เครื่อง มูลค่า 8,500 บาท
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.48 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
30
บริการวัคซีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
31
O19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.48 น./อ่าน 89)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O14.มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.45 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O37.การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.43 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.42 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.41 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.39 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O18.แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 17.08 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมภายในหน่วยงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.47 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.47 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.45 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O40.แบบรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.45 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 01 กันยายน 2563 21.24 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O13.คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 21.18 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 21.04 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 01 กันยายน 2563 21.02 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O26 การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(วันที่ 01 กันยายน 2563 21.00 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 18 คน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 11.34 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
48
O38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.14 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.12 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O39.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.59 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.57 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.57 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.56 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.55 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.54 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.53 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.52 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.51 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O34.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.40 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
" วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 21.54 น./อ่าน 46)
วีดีทัศน์จาก Youtube
62
18 สิงหาคม " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 21.05 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 18.19 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
64
O10.แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 176)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
การคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 15.39 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
66
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “เครื่องกดเจลล้างมือสุดจี๊ด พิชิตโควิด-19”
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 17.27 น./อ่าน 296)
วีดีทัศน์จาก Youtube
67
วีดีทัศน์ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 23.52 น./อ่าน 61)
วีดีทัศน์จาก Youtube
68
วีดีทัศน์ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 23.39 น./อ่าน 49)
วีดีทัศน์จาก Youtube
69
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 20.48 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
70
เปิดเทอมภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 21.08 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
71
เปิดเทอมภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 20.58 น./อ่าน 51)
72
หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 13.16 น./อ่าน 180)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 20.55 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
74
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 15.16 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
75
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 15.08 น./อ่าน 603)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O4.แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2562 - 2565
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 11.32 น./อ่าน 163)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O12.รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 22.32 น./อ่าน 246)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
มอบทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
79
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 21.47 น./อ่าน 192)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
(วันที่ 03 เมษายน 2563 13.59 น./อ่าน 72)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(วันที่ 02 เมษายน 2563 15.05 น./อ่าน 120)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82
ขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 17.21 น./อ่าน 88)
วีดีทัศน์จาก Youtube
83
การนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน 5 ดาว
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 11.02 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
84
ประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 16.23 น./อ่าน 431)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ทดสอบ Local Assessment System (LAS) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 10.35 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
86
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 มีนาคม 2563 15.16 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.41 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
88
กีฬาศูนย์เครือข่ายฯอำเภอยางตลาด 3
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.29 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
89
ลานกีฬา "สำนึกดี ทำดี เพื่อบ้านเกิด"
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.19 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
90
ทัศนศึกษา​ อ.2-ป.3​ ปีการศึกษา​ 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 19.31 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
91
เดี่ยวแคน-นายธนากร สิงห์สุวรรณ์ การแสดงเนื่องในวันเด็ก 2563
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.52 น./อ่าน 94)
วีดีทัศน์จาก Youtube
92
ทดสอบ Pre-Onet ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.20 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.11 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 21.10 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
95
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มกราคม 2563 21.17 น./อ่าน 913)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 21.24 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 21.10 น./อ่าน 35)
98
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 20.58 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
99
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 20.46 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
100
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 09.11 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
101
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.22 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
102
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ” ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.06 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
103
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09.16 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
104
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 07.02 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
105
ส่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ - คุณครูคำผ่าน เหล่ายนต์
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 22.35 น./อ่าน 41)
วีดีทัศน์จาก Youtube
106
การแสดงรำมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการครูคำผ่าน เหล่ายนต์
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 22.31 น./อ่าน 150)
วีดีทัศน์จาก Youtube
107
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 22.16 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 09.29 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
109
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.16 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.25 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
111
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 09.33 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
112
กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 2 สิงหาคม 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 138)
วีดีทัศน์จาก Youtube
113
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 65)
วีดีทัศน์จาก Youtube
114
แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.13 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
115
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.02 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
116
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (ศูนย์เครือข่าย)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.41 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
117
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.37 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
118
วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 23.08 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
119
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 23.02 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
120
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.18 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
121
ผังทำเนียบบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 15.39 น./อ่าน 681)
122
โครงการเยาวชนไทย หัวใจกตัญญู
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.35 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
123
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.19 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
124
"ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบเพื่อนครู"
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.13 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
125
วันเปิดภาคเรียน 1/2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.07 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
126
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.01 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
127
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 เมษายน 2562 08.21 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
128
โครงการเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู
(วันที่ 05 เมษายน 2562 08.13 น./อ่าน 381)
ข่าวกิจกรรม
129
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 10.03 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
130
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 09.59 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
131
เดินรณรงค์เชิญชวนชาวห้วยเตยออกไปเลือกตั้ง ส.ส. 2562
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 09.07 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
132
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ ประจำปีกาศึกษา 2561
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 10.57 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
133
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 09.33 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
134
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 09.24 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
135
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายและระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 13.46 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
136
วันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 14.25 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
137
วันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 14.28 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
138
Merry Christmas & Happy new year 2019
(วันที่ 02 มกราคม 2562 20.56 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
139
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 12.41 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
140
ทัศนศึกษาฯ อ.2-ป.3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 20.18 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
141
การแข่งขันกีฬายางตลาด 3 เกมส์ 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 20.07 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
142
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 21.16 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
143
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.43 น./อ่าน 395)
ข่าวกิจกรรม
144
โครงการจิตอาสากีฬาเพื่อน้อง 61
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.29 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
145
แข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.21 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
146
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10.50 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
147
กิจกรรมกีฬาภายใน ขาว - แดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10.41 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
148
เก็บเกี่ยวข้าวชาวขาว-แดง มาเกี่ยวข้าวกัน
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 05.57 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
149
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 05.53 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
150
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้านวิชาการและเทคโนโลยี ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 22.13 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
151
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 23.22 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
152
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 23.14 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
153
เพลงมาร์ชโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 07 กันยายน 2561 13.25 น./อ่าน 135)
วีดีทัศน์จาก Youtube
154
โครงการรณรงค์คัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกที่
(วันที่ 07 กันยายน 2561 13.01 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
155
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 09.17 น./อ่าน 507)
ข่าวกิจกรรม
156
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 20.54 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
157
ลงนามถวายพระพร 28 กรกฎาคม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 20.44 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
158
เพลงสดุดีจอมราชา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.27 น./อ่าน 96)
วีดีทัศน์จาก Youtube
159
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.16 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
160
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.06 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
161
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 12.59 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
162
ชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น 61
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 12.44 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
163
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.40 น./อ่าน 771)
ข่าวกิจกรรม
164
โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.34 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
165
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.28 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
166
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.06 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
167
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ป.3 - สุธิดา นาสะอ้าน
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 22.00 น./อ่าน 303)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
168
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-นางกาญจนา ไชยศิริ
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 14.31 น./อ่าน 539)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
169
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 11.22 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
170
ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 11.12 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
171
นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 19.12 น./อ่าน 86)
วีดีทัศน์จาก Youtube
172
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 12.16 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
173
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 11.33 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
174
ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 07.27 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
175
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Educa
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 09.14 น./อ่าน 748)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
176
นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 12.48 น./อ่าน 62)
วีดีทัศน์จาก Youtube
177
สอบอ่าน-เขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 14.16 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
178
ประกาศแจ้งผู้ปกครองนักเรียน เรื่องรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 14.15 น./อ่าน 229)
ข่าวประชาสัมพันธ์
179
ร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ณโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 22.10 น./อ่าน 1578)
ข่าวประชาสัมพันธ์
180
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 22.03 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
181
ร่วมแข่งขันกีฬา "ท่าคันโทเกมส์ 2560"
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 21.41 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
182
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 18 มกราคม 2561 08.34 น./อ่าน 195)
ข่าวประชาสัมพันธ์
183
16 มกราคม วันครู ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 15.42 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
184
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 15.35 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
185
Merry Xmas & Happy New Year 2018
(วันที่ 03 มกราคม 2561 15.39 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
186
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 มกราคม 2561 15.11 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
187
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนบ้านห้วยเตย และส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
(วันที่ 02 มกราคม 2561 21.40 น./อ่าน 144)
ข่าวประชาสัมพันธ์
188
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 02 มกราคม 2561 21.35 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
189
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 23 ธันวาคม 2560 15.16 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
190
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 13.23 น./อ่าน 413)
ข่าวกิจกรรม
191
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 13.18 น./อ่าน 916)
ข่าวกิจกรรม
192
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 12.53 น./อ่าน 1130)
ข่าวกิจกรรม
193
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา เพื่ออาหารกลางวัน และหารายได้
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.45 น./อ่าน 312)
ข่าวประชาสัมพันธ์
194
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อ.1-ป.3
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.31 น./อ่าน 548)
ข่าวกิจกรรม
195
เริ่มวางผังสร้างตามโครงการก่อสร้างโดมสนามกีฬาโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.13 น./อ่าน 283)
ข่าวประชาสัมพันธ์
196
ยางตลาด 3 เกมส์
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 13.46 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
197
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Around Us สำหรับชั้น ม.1 - เปรมวดี พันสีเงิน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.56 น./อ่าน 730)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
198
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุขศึกษา ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต - ธีระนันท์ พันสีเงิน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.38 น./อ่าน 915)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
199
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.21 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
200
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ขาว-แดง เกมส์
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.02 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
201
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 04.20 น./อ่าน 141)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
202
ร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00.22 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00.00 น./อ่าน 149)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
204
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม.เคลื่อนที่
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 15.08 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
205
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.59 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
206
รับเกียรติบัตร โครงการครูตำรวจแดร์
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.53 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
207
วันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.50 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
208
สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.38 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
209
รพ.สต.บ้านห้วยเตย ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.5-6
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.28 น./อ่าน 437)
ข่าวกิจกรรม
210
รับการประเมินประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.24 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
211
แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.18 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
212
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.10 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
213
ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงานปี 5
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.06 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
214
"บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.02 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
215
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2560 08.55 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
216
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 14 สิงหาคม 2560 14.35 น./อ่าน 312)
ข่าวกิจกรรม
217
นำเสนอโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 14.43 น./อ่าน 123)
วีดีทัศน์จาก Youtube
218
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 14.36 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
219
รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.47 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
220
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.40 น./อ่าน 627)
ข่าวกิจกรรม
221
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.26 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
222
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 07.16 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
223
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 07.08 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
224
อบรมทำดอกไม้จันทน์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 06.58 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
225
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 06.54 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
226
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.37 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
227
กิจกรรมสวดมนต์ยาว และเล่านิทานคุณธรรม
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.41 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
228
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.33 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
229
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.28 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
230
"เรือจ้างลำแกร่ง พายสุดแรงส่งเจ้าถึงฝั่งฝัน"
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.40 น./อ่าน 726)
ข่าวกิจกรรม
231
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.37 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
232
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.33 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
233
กีฬาเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.33 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
234
ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลบุญเดือน 4 (บุญเผวต)
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.12 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
235
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกมันสำปะหลัง
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 13.00 น./อ่าน 654)
ข่าวกิจกรรม
236
แข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 09.58 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
237
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.34 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
238
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.29 น./อ่าน 353)
ข่าวกิจกรรม
239
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เดินทางไกลลูกเสือสำรอง-สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.24 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
240
ทัศนศึกษาศึกษา ป.1-6 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.19 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
241
เข้าร่วมพิธีวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
(วันที่ 30 มกราคม 2560 13.26 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
242
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 17 มกราคม 2560 21.47 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
243
Merry Christmas 2016 & Happy New year 2017
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.23 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
244
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ ครั้งที่ 66
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.14 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
245
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.07 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
246
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 21.44 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
247
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 13.30 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
248
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 23.12 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
249
ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย 59
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 08.54 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
250
วิดีทัศน์นำเสนอข้อมูลทั่วไป ของโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 09.14 น./อ่าน 57)
วีดีทัศน์จาก Youtube
251
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 22.18 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
252
พิธีเปิดป้าย นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 22.02 น./อ่าน 1627)
ข่าวกิจกรรม
253
กิจกรรมกีฬาสี ขาว-แดง เกมส์ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 21.58 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
254
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2559 22.52 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
255
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายฯยางตลาด 3
(วันที่ 23 กันยายน 2559 22.19 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
256
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2559 21.41 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
257
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 21.38 น./อ่าน 2183)
ข่าวกิจกรรม
258
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สร้างจิตสำนึกรักภาษาไทย
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 20.21 น./อ่าน 496)
ข่าวกิจกรรม
259
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 09.09 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
260
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 12.47 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
261
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 08.06 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
262
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 22.26 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
263
1 กรกฎาคม กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 20.56 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
264
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "ปลูกมันสัมปะหลัง"
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 22.07 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
265
ทดสอบการอ่านเขี่ยน ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนห้วยเตยวิทยา/โรงเรียนบ้านหนองเสือ)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 21.42 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
266
การบริหารจัดการเวลาเรียน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 08.57 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
267
เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 08.30 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
268
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 20.40 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
269
ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
(วันที่ 08 มิถุนายน 2559 09.27 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
270
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 22.00 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
271
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 15.13 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
272
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 08.22 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
273
พิธีมอบประกาศนียบัตร‬ ‪บัณฑิตน้อย‬ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 27 มีนาคม 2559 22.41 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
274
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร
(วันที่ 27 มีนาคม 2559 22.37 น./อ่าน 1174)
ข่าวกิจกรรม
275
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 19 มีนาคม 2559 22.24 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
276
ทดสอบแบบทดสอบกลาง ระดับชั้น ป.1,2,4,5 และ ม.1,2
(วันที่ 16 มีนาคม 2559 23.27 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
277
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 10.44 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
278
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 11.53 น./อ่าน 686)
ข่าวกิจกรรม
279
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 09.42 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
280
นิเทศการอ่าน เขียน อนุบาล ป.1 - 3 / NT ป.3 / O-NET ป.6 ม. 3
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 12.02 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
281
วาเลนไทน์ ใส่ใจบอกรัก ประจำปี 2559
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 11.54 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
282
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558-2559
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 12.43 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
283
ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 12.27 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
284
สอบวัดความรู้ O-NET ชั้น ม. 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาขยายโอกาส 1
(วันที่ 25 มกราคม 2559 14.29 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
285
16 มกราคม 2559 วันครู ครั้งที่ 60
(วันที่ 16 มกราคม 2559 23.24 น./อ่าน 651)
ข่าวกิจกรรม
286
“ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู
(วันที่ 16 มกราคม 2559 22.51 น./อ่าน 849)
ข่าวกิจกรรม
287
Countdown สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 มกราคม 2559 20.56 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
288
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
(วันที่ 09 มกราคม 2559 21.49 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
289
ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน
(วันที่ 06 มกราคม 2559 21.54 น./อ่าน 522)
ข่าวกิจกรรม
290
กิจกรรม Cristmas Day และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 01 มกราคม 2559 21.44 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
291
ร่วมกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพตำบลเว่อสัมพันธ์
(วันที่ 29 ธันวาคม 2558 09.06 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
292
ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1
(วันที่ 25 ธันวาคม 2558 08.28 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
293
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(วันที่ 18 ธันวาคม 2558 21.11 น./อ่าน 741)
ข่าวกิจกรรม
294
ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2558 21.24 น./อ่าน 361)
ข่าวกิจกรรม
295
กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.31 น./อ่าน 2596)
ข่าวกิจกรรม
296
การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.20 น./อ่าน 4863)
ข่าวกิจกรรม
297
การแข่งขันกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.11 น./อ่าน 3841)
ข่าวกิจกรรม
298
การแข่งขันกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 21.41 น./อ่าน 11137)
ข่าวกิจกรรม
299
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
(วันที่ 05 ธันวาคม 2558 21.01 น./อ่าน 506)
ข่าวกิจกรรม
300
พีธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 10.24 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
301
ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 12.48 น./อ่าน 403)
ข่าวกิจกรรม
302
ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 21.35 น./อ่าน 946)
ข่าวกิจกรรม
303
ยางรถยนต์เก่า...พัฒนาสมอง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 19.04 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
304
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
(วันที่ 10 มกราคม 2558 07.19 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
305
ประกาศสอบราคาจ้าง
(วันที่ 31 ธันวาคม 2557 16.32 น./อ่าน 218)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
306
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
(วันที่ 23 ธันวาคม 2557 14.40 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
307
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับภูมิภาค
(วันที่ 17 ธันวาคม 2557 05.52 น./อ่าน 388)
ข่าวกิจกรรม
308
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 21.43 น./อ่าน 1454)
ข่าวกิจกรรม
309
ลอยกระทง ๒๕๕๗
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2557 13.04 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
310
การจัดสวนถาดแบบแห้ง
(วันที่ 23 ตุลาคม 2557 17.43 น./อ่าน 4758)
ข่าวกิจกรรม
311
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 11.24 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
312
โครงการอบรมให้ความรู้นักเรียนต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 15.11 น./อ่าน 582)
ข่าวกิจกรรม
313
โครงการตำบล ๓ ดี
(วันที่ 15 ธันวาคม 2556 14.08 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
314
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
(วันที่ 15 ธันวาคม 2556 13.45 น./อ่าน 6145)
ข่าวกิจกรรม
315
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 10.24 น./อ่าน 385)
ข่าวกิจกรรม
316
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ๑
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 15.03 น./อ่าน 3375)
ข่าวกิจกรรม