ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 16.03 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการ ทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2563 16.03 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 16.02 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร
(วันที่ 25 กันยายน 2563 16.01 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2563 16.00 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 16.00 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.58 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.58 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.57 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.56 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.54 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.49 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.48 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.47 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.37 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.36 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.33 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.26 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.21 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.20 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.19 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.19 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O17 E–Service
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.13 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O16 รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.06 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.05 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.04 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.00 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.59 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.52 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.50 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O9 Social Network
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.49 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O8 Q&A
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.48 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.47 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.46 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.44 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.43 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.42 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.40 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.37 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
ขอเชิญ..ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 10.52 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
43
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ๖๐
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 23.04 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
44
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 16.08 น./อ่าน 358)
ข่าวประชาสัมพันธ์