ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวังมนวิทยาคาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนวังมนวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 10.49 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนวังมนวิทยาคารรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมูข
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 16.33 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
3
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 15.37 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
4
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังมนวิทยาคาร
(วันที่ 21 มีนาคม 2561 14.20 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
5
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหัวงัว ประจำปี 2561
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 14.59 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
6
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 14.01 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนวังมนวิทยาคารออกแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 12.08 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
8
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 13.11 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 12.31 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
10
การแข่งขันกีฬาสีภายใน"วังมนเกมส์"
(วันที่ 10 มีนาคม 2561 18.37 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม