ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนาสีนวล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O8 Q&A ถาม-ตอบ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 19.35 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.38 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.55 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.07 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.41 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.21 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.35 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.33 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.25 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 09.16 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 06.09 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O17 E-Service
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.35 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.06 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.28 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.26 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.57 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.46 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.35 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.33 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.31 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.27 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.22 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.05 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.04 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.02 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.00 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.59 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.44 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.33 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.21 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.56 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O5 ข้อมูลติต่อหน่วยงาน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.43 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.39 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.36 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O9 Social Network
(วันที่ 08 กันยายน 2563 20.58 น./อ่าน 107)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O30 ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 20.38 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 20.14 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
แนะนำโรงเรียนบ้านนาสีนวล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.09 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
43
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 12.43 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
44
ทำบุญตักบาตร
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 12.37 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
45
พิธีสวนสนาม
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 12.33 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
46
วันสุนทรภู่ 60
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 12.25 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
47
ชุมนุมข้าว
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 12.04 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
48
ประวัติโรงเรียนบ้านนาสีนวล
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 20.09 น./อ่าน 142)
วีดีทัศน์จาก Youtube
49
รับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 20.00 น./อ่าน 45)
วีดีทัศน์จาก Youtube