ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนายอวัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 17 ตุลาคม 2563 15.30 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ True Leader การยกระดับคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.55 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.53 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โดยบุคลากรภายในโรงเรียน
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.50 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.45 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โรงเรียนนายอวัฒนา ประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.43 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.19 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
8
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 13 กันยายน 2563 19.10 น./อ่าน 132)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 12 กันยายน 2563 13.55 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
จัดประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต จากการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)
(วันที่ 11 กันยายน 2563 15.16 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
11
ประกาศสอนชดเชยภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.29 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
พัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม PLC
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.53 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.35 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
14
มอบเงินทุนนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.25 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
15
รับการนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.21 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
16
เผยแพร่ผลงานโรงเรียนวิถีลำปลายมาศพัฒนา
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.29 น./อ่าน 55)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.29 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.25 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
19
จัดงานวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 มกราคม 2563 20.14 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
20
ปลูกต้นรวงผึ้ง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 15.10 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.14 น./อ่าน 176)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.13 น./อ่าน 179)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.12 น./อ่าน 155)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.12 น./อ่าน 115)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.11 น./อ่าน 101)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O17 : E-Service
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.11 น./อ่าน 98)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.11 น./อ่าน 123)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 125)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 114)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.09 น./อ่าน 92)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.09 น./อ่าน 98)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.09 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.07 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.06 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.06 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 112)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.04 น./อ่าน 106)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.03 น./อ่าน 100)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.03 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.02 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.01 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.00 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.00 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.59 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.58 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.48 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.48 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)