ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O17 : E-Service
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.17 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานประชุมติดตาม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.50 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
3
กำหนดสอบปลายถาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.44 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.33 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
5
ขอชื่นชม คุณงามความดี ของนักเรียนโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กชายนรินธร ลาดำ (ชื่อเล่น น้องตะวัน)
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.31 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
6
VTR รร ประชารัฐ สพป สกลนคร เขต 1
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.22 น./อ่าน 34)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.36 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O9 : Social Network
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.35 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.34 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.33 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.32 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.31 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.30 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.26 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.25 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.24 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.23 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.22 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.21 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.01 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.00 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.59 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.58 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.57 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.56 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.55 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.54 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.53 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.51 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.49 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.48 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.46 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.44 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.43 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.42 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.41 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.40 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.38 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.37 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.27 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.25 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.19 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.15 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.10 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)