ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 21.12 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
2
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.24 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.12 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
4
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 20 กันยายน 2563 15.39 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 11.14 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
6
นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 11.11 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 10.48 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
8
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 263
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 10.20 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
9
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 15.33 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
10
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 15.22 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 15.08 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
12
SAR
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 14.23 น./อ่าน 110)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.59 น./อ่าน 122)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.59 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.58 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.58 น./อ่าน 93)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.58 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.58 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O8 : Q&A
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O9 : Social Network
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 92)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O17 : E-Service
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.53 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.53 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.53 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.53 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.53 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.52 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.52 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.52 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.52 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.52 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.50 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.50 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.50 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.50 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.48 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
มหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 12.49 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 11.59 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
E-Services
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.19 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
กิจกรรมรำมวยโบราณ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.09 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.08 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
66
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.07 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
67
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 20.58 น./อ่าน 69)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68
ติดต่อเราผ่านทาง LINE OFFICIAL และ FACEBOOK FANPAGE
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 18.06 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.41 น./อ่าน 735)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
ฟาร์มภูไท
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.35 น./อ่าน 15)
วีดีทัศน์จาก Youtube
71
ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.16 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
72
โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.12 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
73
ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.06 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.02 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม