ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.20 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
อยู่บ่ได้ - เต้ย อภิวัฒน์ [UNOFFICIAL MV] By โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.22 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.02 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.02 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.59 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.58 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.57 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.55 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.52 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.30 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.27 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.20 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)