ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกุดแข้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ปลูกต้นไม้
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.38 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
2
ตัวอย่างแนะนำโรงเรียน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.14 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.03 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O9 :Social Network
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.02 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.00 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 12.58 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 12.57 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 12.56 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 12.53 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 12.52 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 12.50 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 12.01 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.59 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.57 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.56 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.54 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.53 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.51 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.49 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพย์
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.47 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.46 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.43 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.42 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.40 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.39 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.38 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.36 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O34 :เจตจำนงสุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.34 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.33 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.31 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.23 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.22 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.20 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.19 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.17 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.02 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.58 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.57 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.55 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.53 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.52 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.38 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)