ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านตาลเลียน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562
(วันที่ 11 กันยายน 2563 12.20 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 11 กันยายน 2563 12.19 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
แผนการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.17 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.08 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
รายงานการประเมินความเสี่ยง
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.21 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.09 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.08 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 กันยายน 2563 16.23 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
สถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 16.22 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
E-Service
(วันที่ 03 กันยายน 2563 14.09 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
คู่มือการปฏิบัติงาน 4ฝ่าย(O13)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.55 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
คู่มือการให้บริการ (O14)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.51 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(O04)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 12.34 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(031)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 12.32 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
รายงานกำกับติดตามการทุจริตประจำปี 2562(O40)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 12.30 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
รายงานการดำเนินงานรอบหกเดือน(011)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 12.26 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562(020)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.03 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
แผนใช้จ่ายงบประมาณ 2563(018)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.02 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(037)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.42 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(O20)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.12 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.10 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
แผนป้องกันการทุจริต(O39)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.08 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
รายงานกำกับติดตามการทุจริตในรอบ 6เดือน(O40)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.06 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(022)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.04 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์(037)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.03 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ(037)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.02 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
มาตรการการรับสินบน(O37)
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.00 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O30ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 16.27 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O32
(วันที่ 02 กันยายน 2563 16.26 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
แบบถาม ตอบ
(วันที่ 02 กันยายน 2563 16.22 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.37 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O29
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O27
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.24 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O26
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.22 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O25
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.20 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
รายงานประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 13.59 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 13.58 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.13 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.03 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
เจตจำนงของผู้บริหารรวม
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.24 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
เพจเฟสบุคโรงเรียน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 16.19 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
แบบประเมินความพึงพอใจ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 15.59 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O34 เจตจำนงของผู้บริหาร Eng
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 15.43 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O34 - เจตจำนงของผู้บริหาร
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 15.25 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2557 09.03 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
46
การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2557 08.39 น./อ่าน 810)
ข่าวกิจกรรม
47
การแข่งขันมหกรรมวิชาการศูนย์เครือข่ายที่ 5
(วันที่ 27 สิงหาคม 2557 08.20 น./อ่าน 449)
ข่าวกิจกรรม